Siirry sisältöön

Stora rovdjur, utter, sälar, europeisk bäver, iller, mård, skogshare

Skadebaserade

Ansök i Oma riista -tjänsten:

fälthare och Oma riista logo

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå inom artens naturliga utbredningsområde, kan dispens enligt 41 § beviljas för att fånga eller döda järv, varg, brunbjörn, utter, lodjur, europeisk bäver, gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård och skogshare av något av följande skäl:

  • Att bevara vilda djur eller växter.
  • Att förebygga allvarlig skada på odlingar, boskapsuppfödning, skogsbruk, fiskerinäring, renhushållning, vattendrag eller annan egendom.
  • Tvingande skäl med hänsyn till folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat mycket viktigt allmänt intresse, inbegripet ekonomiska och sociala skäl, och om ett tillstånd till undantag medför synnerligen betydande nytta för miljön.
  • Forsknings-, utbildnings-, omplacerings- och utplanteringssyfte eller för att förebygga djursjukdomar när det gäller arterna i fråga.

Varg, brunbjörn, utter, lodjur och järv som erhållits som byte med stöd av dispens tillhör staten och ska sändas till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning. Forskningsinstitutet ska förstöra viltkroppen, överlåta den till allmännyttigt ändamål eller sälja den för statens räkning.

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för dispens 41 a § skadebaserad (doc)
Ansökningsblankett för dispens 41 a § skadebaserad (odt)
Ansökningsblankett för dispens 41 a § skadebaserad (pdf)

För vård av stammen

Ansök i Oma riista -tjänsten:

Dispens i fråga om varg, brunbjörn, utter och lodjur kan även beviljas för att under strängt övervakade förhållanden, selektivt och begränsat fånga eller döda vissa djur. Undantag från fredning kan på så sätt inom renskötselområdet även ordnas med stöd av en regional kvot som fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Då utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av en regional kvot och om anmälan av det byte som erhållits med stöd av regional kvot. Dessutom svarar Finlands viltcentral för övervakningen av undantag från fredning som det beviljats dispens för med stöd av regional kvot. (Jaktlagen 41 a §)

 Regional kvot används vid jakt på brunbjörn inom renskötselområdet.

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för dispens 41 a § stamvårdande (doc)
Ansökningsblankett för dispens 41 a § stamvårdande (odt)
Ansökningsblankett för dispens 41 a § stamvårdande (pdf)

Befogenhet att söka och bevilja undantagslov

Samlicensdeltagare (doc)
Samlicensdeltagare (odt)
Samlicensdeltagare (pdf)

Avgifter för licenser och tillstånd

Se avgifter för licenser och tillstånd