Siirry sisältöön

Ansökan om dispens för fångst av varg år 2015

I utkastet till förvaltningsplanen för vargstammen i Finland framförs att vargar från och med år 2015 kan fällas med stöd av dispens i stamvårdande syfte. Förvaltningsplanen är på remissrunda, men för att föregripa den förestående förändringen ska dispenserna ansökas senast den 9 januari hos Finlands viltcentral. Dispenskvoten och dispensvillkoren bestäms slutgiltigt när förordningen träder i kraft.

Finlands viltcentral utvärderar och utreder för varje enskilt fall motiveringarna till beviljandet av dispenserna. Dispenser i stamvårdande syfte kan endast beviljas för starka, livskraftiga och stabila vargflockar, för vilka det finns tillgänglig stamuppföljningsdata. Flera vargflockar finns på gränsområden mellan olika landskap, på områden som hör till två av Finlands viltcentrals regionkontor. I sådana fall är det bra om de som ansöker om dispens samarbetar, så att det inlämnas endast en ansökan per vargrevirområde.

Ansökan ska motiveras noggrant och grunda sig på observationer som har registrerats i systemet Tassu, dvs. systemet för observationer av stora rovdjur, angående avvikande beteende bland vargar och skador och problem som de har förorsakat. Den sökande ska utgående från Tassu-observationerna uppskatta antalet individer i flocken. I fångsten ska man undvika att döda alfahannen. I stället rekommenderas att fångsten inriktas på en ung individ som förorsakar problem.

I dispensen begränsas antalet jägare som deltar i fångsten till högst 30 personer. Det rekommenderas att de som deltar i fångsten är utbildade och erfarna jägare. I ansökan ska namnges jaktledare och minst två assisterande ledare, vilkas uppgift är att planera jakten så att den är säker och att ansvara för att bestämmelser i anslutning till fångsten iakttas. Ett byte som har fällts med stöd av dispens i stamvårdande syfte är dispenshavarens egendom, om inte jaktsällskapet har kommit överens om något annat.

För att garantera tillräcklig behandlingstid ska ansökan inlämnas till viltcentralens regionkontor senast fredagen den 9 januari. Dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte kan beviljas för tidsperioden mellan den 1 november och den 31 mars. Dispenserna begränsas så att de är i kraft högst 21 dygn.

EU:s habitatdirektiv möjliggör fångst av stora rovdjur i stamvårdande syfte, förutsatt att det för viltarten har uppgjorts en förvaltningsplan, att fångsten inte försvagar uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att lösa konflikterna. I Finland har fångst i stamvårdande syfte hittills berört lodjur och brunbjörn, vilket har minskat de konflikter som dessa förorsakar. I fråga om varg handlar det om ett två år långt försök, under vilket fångstens konsekvenser för vargstammen, flockarnas sammansättning och människornas inställning noggrant observeras.

Mera information:
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi;
Regionala jaktchefer, se kontaktuppgifterna på riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte

Begäran om utlåtande angående jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om fångst av varg med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåret 2014-2015 (på finska)