Siirry sisältöön

Dispens i stamvårdande syfte ansöktes för fångst av 48 vargar

I utkastet till förvaltningsplanen för vargstammen i Finland framförs att vargar från och med år 2015 kan fångas med stöd av dispens i stamvårdande syfte. Till Finlands viltcentral har fram till den 9 januari inkommit 18 ansökningar, i vilka dispens ansöks för fångst av totalt 48 vargar på 27 vargrevir. Flest dispenser ansöks i Kajanaland och Norra Karelen.

Antalet ansökningar i de olika områdena

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordningsutkast är det möjligt att bevilja dispenser i stamvårdande syfte för fångst av högst 29 vargar. Finlands viltcentral utvärderar och utreder för varje enskilt fall motiveringarna till beviljandet av dispenserna. Beslut om de nu inlämnade ansökningarna kan tas när förordningen träder i kraft.

EU:s habitatdirektiv möjliggör fångst av stora rovdjur i stamvårdande syfte, förutsatt att det för viltarten har uppgjorts en förvaltningsplan, att fångsten inte försvagar uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att lösa konflikterna. I Finland har fångst i stamvårdande syfte hittills berört lodjur och brunbjörn, vilket har minskat de konflikter som dessa orsakar. I fråga om varg handlar det om ett två år långt försök, under vilket fångstens konsekvenser för vargstammen, flockarnas sammansättning och människornas inställning noggrant observeras.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi