Siirry sisältöön

Hjortdjur

Primärt ansöks jaktlicens elektroniskt i Oma riista -tjänsten. Jaktlicensansökan 2024 kan göras från och med den 1 april och den ska lämnas in senast 30 april kl 16.15.

Obs! Jakträtt på statens marker (eraluvat.fi) söks under januari månad.


Anvisningar – Läs först! 

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur, 2024 (PDF)

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur (område enl. 8 § i JL), 2024 (PDF)

Elektronisk licensansökan för hjortdjur 2024 – anvisningar för licensansökaren (PDF)

Bekanta dig också med jaktvårdsföreningarnas beskattningsplaner:

Jaktvårdsföreningarnas beskattningsplaner 2024_älg (.xlsx)

Jaktvårdsföreningarnas beskattningsplaner 2024_vitsvanshjort (.xlsx)

Information om älgstammar och skador i ditt område hittar du:

Luonnonvaratieto -webbsida (luonnonvaratieto.luke.fi)

Riistavahingot -webbsida (riistavahingot.fi)


Blanketter

Jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren:

Jaktlicens för hjortdjur 2024 (docx)

Jaktlicens för hjortdjur 2024 (pdf)

Jaktlicens på statens område enligt 8 § i jaktlagen:

Jaktlicens för hjortdjur 2024, licens för område som avses i 8 § i jaktlagen (docx)

Jaktlicens för hjortdjur 2024, licens för område som avses i 8 § i jaktlagen (pdf)

Anmälan om deltagare i jakt på älg som skyttar:

Anmälan om deltagare i jakt på älg som skyttar – Fyll i blanketten direkt på din dator (pdf)

Anmälan om deltagare i jakt på älg som skyttar (pdf)


Ny jaktlicens, ansökningsblankett för jaktlicens 28 §

Ny jaktlicens för hjortdjur (docx)

Ny jaktlicens för hjortdjur (pdf)

Samsökslicens

Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen (docx)
Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen (pdf)
Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen (odt)

Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (docx)
Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (pdf)
Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (odt)

Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (docx)
Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (pdf)
Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (odt)

Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (docx)
Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (pdf)
Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden (odt)

 

Ansökan och beslut

Enligt 26 § i jaktlagen kan Finlands viltcentral bevilja jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren.

Jaktlicens för hjortdjur bör sökas senast den 30 april 2024 kl. 16:15 genom att lämna in ansökan till Finlands viltcentral. Ansökan som gjorts per brev och per e-post (icke elektronisk ansökan i omariista tjänsten) ska därtill delges den jaktvårdsförening, inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområdet som avses i ansökan är belägen.

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det bifogas en karta över det område som avses i licensansökan, en utredning av områdets areal samt en förteckning över de enheter i fastighetsregistret eller delar därav, på vars område jakt på hjortdjur sker. Finlands viltcentral kan kräva en utredning av ansökaren om jakträtten på i jaktlicensansökan avsett område.

 

Krav och villkor

En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar. I jaktlicensen kan det tas in närmare villkor om ålder eller kön på de hjortdjur som får fällas samt områdesvis allokering av jaktlicenserna inom jaktlicensområdet, om detta behövs för en ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet.

Finlands viltcentral ska när jaktlicens beviljas se till att hjortdjursstammens fortbestånd inte äventyras på grund av jakten och att de skador som förorsakas av djuren i fråga hålls på en skälig nivå. För att kunna beakta trafik-, jordbruks- och skogsskador ska viltcentralen årligen höra regionala intressentgrupper. I praktiken betyder detta hörande av representanter för till exempel markägare och skogscentraler i ärenden som gäller skogsskador orsakade av hjortdjur. På motsvarande sätt hörs närings-, trafik och miljöcentraler i fråga om jordbruks- och trafikskador.

Beviljandet av jaktlicens för hjortdjur förutsätter att den som ansöker om jaktlicens har till sitt förfogande ett enhetligt område lämpligt för jakt, vars landareal vid jakt på älg ska vara minst 1 000 hektar och för jakt på övriga licensbelagda hjortdjur minst 500 hektar.  Jaktlicens för hjortdjur beviljas till sådan sökande eller sökanden, vilka har rätt att på enligt ovan avsedda område jaga sådana hjortdjur som avses i ansökan. Finlands viltcentral skall från licensområdet avgränsa sådana områden, som inte uppfyller fastställda krav på areal och enhetlighet. Jaktlicensen får användas endast inom ett i jaktlicensen avgränsat område. Uppgivande av oriktiga uppgifter är en straffbar handling!

Finlands viltcentral får avvika från de krav på areal och enhetlighet som föreskrivs i 27 § 1 mom. i jaktlagen och den i 37 § avsedda fredningstiden för hjortdjur som får jagas med stöd av jaktlicens, om det berörda området är en holme eller det finns motsvarande särskilda skäl till avvikelsen.

Man ansöker om jaktlicens för hjortdjur på statens område som avses i jaktlagen 8 §, elektroniskt eller med egen blankett. Om det i ansökan om jaktlicens avsedda jaktområdet ingår statens marker vars areal överstiger 1 000 hektar, ska det till ansökan bifogas en preliminär anmälan om personer som deltar som skyttar i jakten och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjuret i fråga.

På statens mark (undantaget områdena i kommunerna Utsjoki och Enontekis) beviljas jaktlicenser som huvudregel endast åt sådana sökanden, som har minst 10 jägare (skjutprovet ska vara ikraft eller på väg att löpa ut innevarande år) och som inte jagar någon annanstans. Därtill ska av dessa minst sex vara sådana jägare, som inte har någon annan möjlighet att jaga älg.

Från denna huvudregel kan man avvika endast i specialfall till exempel om det för området inte finns andra sökanden som uppfyller kraven. Den sökande måste personligen försäkra sig om att personerna på skytteförteckningen har åtagit sig att deltaga i den sökandens sällskap som skyttar i älgjakten inkommande höst.

 

Ny jaktlicens

Om ett hjortdjur som har fällts är så skadat eller sjukt att det är till mer än hälften är odugligt som människoföda och detta inte beror på jaktlicensmottagarens förfarande beviljar Finlands viltcentral avgiftsfritt en ny jaktlicens åt licensmottagaren.

Licens söks i första hand i tjänsten Oma riista. Ansökan inlämnas i huvudvyn för hjortdjurslicenser. Som bilaga till ansökan ska fogas fotografier av det fällda djuret (fotografi av hela djuret, skadeområdet/-områdena och vid behov fotografier av inälvorna).

Till ansökan kan som utredning fogas ett utlåtande av en veterinär eller av jaktvårdsföreningen. Båda utlåtandena ska grunda sig på observationer som den som ger utlåtandet själv har gjort. Djuret får inte styckas och delar av det får inte förstöras förrän den som ger utlåtandet har utfört granskningen. Ett utlåtande är dock inte obligatoriskt. Om ett utlåtande inte har fogats till ansökan, kan Finlands viltcentral be en företrädare för jaktvårdsföreningen granska det fällda hjortdjurets kondition och ge ett utlåtande om granskningen till Finlands viltcentral.

Vid samlicens ansöker licenshavaren om ny jaktlicens för delägarna i samlicensen.

Licensavgifter

Priser för licensbeslut

Enligt 26 § i jaktlagen kan Finlands viltcentral bevilja jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren.

Jaktlicens för hjortdjur bör sökas senast den 30 april genom att lämna in ansökan till Finlands viltcentral. Ansökan bör delges den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområdet som avses i ansökan är belägen.

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det fogas en karta över det område som avses i ansökan samt uppgifter om områdets areal.