Siirry sisältöön

Överklagande

Enligt jaktlagen föreskrivs i viltförvaltningslagen hur man överklagar ett beslut som Finlands viltcentral har fattat. Finlands viltcentral handlägger licensärenden i enlighet med jaktlagen som en offentlig förvaltningsuppgift och ger sina beslut skriftligt.

I enlighet med förvaltningslagen motiveras besluten detaljerat, och av motiveringarna framgår vilka faktorer och utredningar som han inverkat på beslutet och vilka bestämmelser som har tillämpats. I enlighet med förvaltningslagen fogas alltid en besvärsanvisning till besluten, eftersom alla förvaltningsbeslut som Finlands viltcentral fattar är överklagbara. Beslutet skickas till den sökande och för kännedom till berörda parter och till dem som har rätt att överklaga beslutet.

I besvärsanvisningen redogörs närmare för innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt för hur besvären ska inlämnas till rätt regional förvaltningsdomstol. Om klaganden inte är nöjd med förvaltningsdomstolens beslut, kan klaganden överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I princip kan vem som helst överklaga beslut, men vår lagstiftning sätter gränser för vem som får överklaga ett enskilt beslut och hur. Enligt förvaltningsprocesslagen får den överklaga ett beslut som beslutet riktar sig till eller vars rättigheter, skyldigheter eller intressen påverkas direkt av beslutet.

I jaktlagen föreskrivs i en särskild bestämmelse att även ett sådant registrerat lokalt eller regionalt samfund som verkar för natur- eller miljöskyddet har rätt att överklaga ett beslut som Finlands viltcentral har fattat om dispenser. Om den som söker ändring inte har lagstadgad besvärsrätt avvisas besvären utan prövning av förvaltningsdomstolen.

Läs mer om ämnet i tidningen Jägaren

Viltcentralens beslut kan överklagas (Jägaren 4/2015) (lehtiluukku.fi)