Siirry sisältöön

Hunddressyr eller hundprov

Ansök i Oma riista -tjänsten:

En hund håller en gräsand i munnen. Text: Hundprov och dressyr och Oma riista -logo.

Från och med 1 mars till och med den 19 augusti skall en hund som befinner sig utomhus hållas kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas. Från skyldigheten kan avvikas då annan än drivande hund används vid jakt. Man får också avvika från förbudet då hönsfågelhund eller annan fågelhund dresseras utan att fredat vilt ofredas under deras fortplantningstid. (Jaktlagen 51 §)

Dressyr av hund, ordnande av prov och att annars ha hunden okopplad kräver alltid tillstånd av jakträttsinnehavaren eller markägaren.

Utan hinder av att hjortdjur fredats får jaktprov ordnas för hundar som används för jakt på hjortdjur anordnas och sådana hundar dresseras från den 20 augusti till utgången av december. På motsvarande sätt får jaktprov för hundar som används för annan jakt anordnas och sådana hundar dresseras från den 20 augusti tillutgången av februari. Hundproven och dressyren skall genomföras så att fredat vilt inte skadas. (Jaktlagen 52 §)

Finlands viltcentral kan ge dispens för att avvika från skyldigheten att hålla hunden kopplad för att ordna hundprov eller för dressyr av hundar. Hundprovet och dressyren skall ske så att fredat vilt inte ofredas under fortplantningstiden. Dispenser har beviljats för till exempel vattenprov för apporterande och ställande hundar.

  • I ansökningsblanketten finns en tabell, som man ombeds fylla i omsorgsfullt särskilt beträffande vattenproven med beaktande av begränsningarna för vattenfåglarnas fortplantningstider. Anvisningar om saken finns på ansökningsblanketten. Ytterligare begär man av sökande information om ansökningsområdet eventuellt är beläget på områden som ingår i Natura 2000 – nätverket. Finlands viltcentral beviljar som regel inte dispens för prov och dressyr på sådant område, om det är fråga om särskilda fågelskyddsområden.
  • Med villkoren som ställs i dispensen tillåts inte sådan form av dressyr eller prov, där avsikten med verksamheten är att söka efter fredat vilt eller andra fredade djur, lokalisering, ställande eller drev eller annan till ovanstående jämförbar störning. Detta gäller för tidsperioden 1.3. – 19.8. med undantag av de nordligaste kommunerna (Enontekiö, Enare och Utsjoki), på vars område fångst av dalripa och fjällripa är tillåtet fram till slutet av mars.

För anordnande av jaktprov och dressyr av sådana hundar som används vid jakt på varg, björn, utter och lodjur krävs tillstånd beviljat av Finlands viltcentral. (Jaktlagen 52 § 3 mom.)

  • I enlighet med av Finlands viltcentral gjorda linjedragningar kan ett sådant tillstånd beviljas för hundar som används vid björnjakt under tiden 20.8. -.31.10. För hundar som används vid jakt av de övriga nämnda arterna beviljas tills vidare och som regel inte tillstånd.

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för dispens 52 § (doc)
Ansökningsblankett för dispens 52 § (odt)
Ansökningsblankett för dispens 52 § (pdf)

Ansökningsblankett för dispens 52 § 3 mom. (doc)
Ansökningsblankett för dispens 52 § 3 mom. (odt)
Ansökningsblankett för dispens 52 § 3 mom. (pdf)

Avgifter för licenser och tillstånd

Avgifter för licenser och tillstånd