Siirry sisältöön

Icke fredade fåglar

Meddela bytet av icke fredade fåglar som fångats med stöd av dispens under fredningstid (inte under jakttid) i Oma riista -tjänsten. Om byte inte fåtts, gör en ”inget byte” anmälan ” i Oma riista -tjänsten.

Bytesmeddelande blankett för icke fredade fåglar (pdf)

I anmälan bör nämnas de fångade djurens antal, fångstmetod som använts och -redskap samt fångstplatsens koordinater.

Dispensmottagaren skall meddela fångstens resultat inom sju dygn från det att dispensen upphört att vara i kraft. Om byte ej erhållits, skall också det anmälas med ett bytesmeddelande.

Om dispens beviljats för längre tid än ett år, skall anmälan göras inom sju dygn efter att vart och ett av kalenderåren utgått. Det är dock att rekommendera, att anmälan görs varje år omedelbart efter att dispenstiden utgått, så att man inte glömmer bort att göra en anmälan.

Gör bytesanmälan i första hand genom att använda Oma riista -tjänsten. Om du ännu inte använder Oma riista, sänd då bytesmeddelandet (antingen som brevpost eller skannat per e-post) till det Finlands viltcentrals regionkontor, där dispensens beviljats.