Siirry sisältöön

Blanketter för rovdjursskador

Blankett för skadeanmälan och ansökan om ersättning för skador på odling, djur och lösöre (suomi.fi)

Blankett för ansökan om ersättning för personskada (Statskontoret)

Skador som orsakas av stora rovdjur ersätts i enlighet med viltskadelagen. Skador som orsakats av stora rovdjur på odling, djur och lösöre ska utan dröjsmål anmälas hos landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Personskador anmäls hos polisen på skadefallsorten.

Personskada som orsakats av stora rovdjur ersätts enligt denna lag.

Skada som orsakats av stora rovdjur ersätts som följer:

1) som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd,

2) som skada på djur ersätts skada på husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för djurhållning använda stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner,

3) som skada på lösöre ersätts skada på annat dött lösöre än sådant som avses i 1 och 2 punkten,

4) som skada på ren ersätts skada på renar inom det renskötselområde som avses i renskötsellagen (848/1990).

(Viltskadelagen 4 §)