Siirry sisältöön

Förbjudna fångstredskap eller -metoder

Förbjudna fångsmetoder och fångstredskap för råttor, möss och sorkar

Ansökningsblankett för dispens 49 a § (doc)
Ansökningsblankett för dispens 49 a § (odt)
Ansökningsblankett för dispens 49 a § (pdf)

Vid fångst av möss, råttor och sorkar är användning av gift tillåtet, men t.ex. sprängmedel, rök och gas är förbjudna. Finlands viltcentral kan bevilja dispens för att använda t.ex. gas vid fångst av råttor. Sökande måste dock motivera varför t.ex. gift inte kan användas.

Användning av gift vid fångst av råttor, möss och sorkar är dock begränsat. Gift får endast användas i byggnader, på gårdsplaner, i trädgårdar, i pälsdjursfarmer, på avstjälpningsplatser och i vattenbruksanläggningar. Om man t.ex vill fånga råttor med gift i en stadspark eller i ett grönområde kräver det dispens av Finlands viltcentral. Ansökan bör motiveras och särskilt bör det motiveras varför andra åtgärder som uppsnyggning, avlägsnande av matrester och skydd för råttorna inte kan genomföras.

Till icke fredade däggdjur räknas ängssork eller skogssork, vattensork, fältsork, åkersork, mellansork, större skogsmus, brun råtta och husmus.

Ansökan och rådgivning

Finlands viltcentral har koncentrerat handläggningen av JL 49 a § ansökningar till regionkontoret i Egentliga Finland. Ansökan kan vara fritt formulerad eller webblankett kan användas.

Se Egentliga Finlands kontaktuppgifter

Förbjudna  fångsmetoder och fångstredskap för däggdjur och fåglar

I jaktlagens 33§ bestäms vilka fångstredskap och fångstmetoder som är förbjudna. En fångstmetod kan vara förbjuden t.ex. för att den förorsakar oskäligt lidande, till sin karaktär är icke selektiv eller den är för effektiv.

Finlands viltcentral kan bevilja dispens för att använda ett förbjudet fångstredskap eller fångstmetod. Lagstiftningen reglerar dock noggrant på vilka grunder man kan avvika från förbuden. En dispens kan beviljas t.ex. för att förebygga skador.

Oftast finns behovet för ett förbjudet fångstredskap i kombination med en annan dispens. D.v.s. en dispens för att fånga en viss art under en viss tid behöver effektiveras med ett förbjudet fångstredskap. (Anvisningar och ansökningsblanketter finns i menyn invid.)

Exempel: Man vill förhindra sanitära olägenheter förorsakade av kråkor på våren under häckningstiden vid en pälsfarm. Skottlossning på området kan allvarligt störa pälsdjuren under den känsliga yngeltiden. I detta fall kan den förbjudna kråkfällan vara en lösning på problemet. Båda dispenserna (dispens från kråkans fredning och dispens för att använda kråkfälla) söks på en gång med samma blankett. Rätt blankett finns under rubriken ”viltfåglar och icke fredade fåglar”.

I normala fall beviljar Finlands viltcentral inte dispens för förbjudna fångstredskap för att effektivera normal jakt. Om sökande har ett välgrundat behov för att använda förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder under normal jakttid, ombes sökande ta kontakt med Finlands viltcentral innan inlämnandet av ansökan.

Avgifter för licenser och tillstånd

Se avgifter för licenser och tillstånd