Siirry sisältöön

Rapphöna

I första hand ansöks jaktlicens elektroniskt i Oma riista (oma.riista.fi) -tjänsten.

Finlands viltcentral kan enligt jaktförordningen bevilja jaktlicens för jakt på rapphöna på annat håll än i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. En beviljad jaktlicens gäller högst ett år från den tidpunkt då den beviljats.

Sökanden ska till en ansökan om jaktlicens foga en utredning om på vilket område och vid vilken tidpunkt avsikten är att jaga den viltart som nämns i ansökan. Om Finlands viltcentral kräver det, ska sökanden lämna en utredning om sin jakträtt på det område som ansökan gäller samt en utredning om storleken på beståndet av den viltart som nämns i ansökan om jaktlicens.

Licensen beviljas för högst det antal djur som nämns i ansökan. Om en ändamålsenlig vård av viltartsbeståndet samt ett opartiskt och ändamålsenligt ordnande av jakten förutsätter detta, kan Finlands viltcentral fastställa antalet bytesdjur till ett färre antal än det ansökta. Dessutom ska viltcentralen när jaktlicens beviljas beakta att de skador som förorsakas av viltarten i fråga hålls på en skälig nivå på området.

Av särskilda skäl kan det i licensbeslutet ställas begränsningar i fråga om jaktlicensen och jaktområde samt tas in villkor om ålder och kön på de djur som får fällas

 

Anvisningar gällande rapphöna

Utanför landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten behövs jaktlicens för att jaga rapphöna. Finlands viltcentrals bedömningar och överväganden bör säkra den inhemska östliga underarten av rapphöna samt främja målen i förvaltningsplanen för rapphöna (endast på finska, Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelma (luontojariista.fi)). Jaktlicens för naturligt förekommande östlig rapphöna utanför tidigare nämnda landskap förutsätter starkt vetenskapligt belägg för förekomsten av en jaktbar population. I praktiken har jaktlicenser för naturligt förekommande rapphöna inte beviljats.

För utsatta rapphöns kan jaktlicens beviljas för jakt och hundträningsändamål om jaktlicensen inte riskerar att naturligt förekommande östliga rapphöns fås som byte eller att den genetiska renheten för den inhemska östliga rapphönspopulationen inte riskeras.

 

Uppfödda rapphöns

I Finland finns en lång tradition av att föda upp och sätta ut rapphöns i naturen. Uppfödning av inhemska rapphöns och utplantering av dessa är inte förbjudet och kräver i sig inte något tillstånd av Finlands viltcentral. Import av rapphöns (JaktL 42§) och utsättning av importerade rapphöns eller deras avkomlingar är förbjudet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Även den inhemska uppfödda rapphönsstammen har vid DNA -analyser visat sig mer eller mindre bestå av den främmande västliga underarten av rapphöna.

Enligt målen i förvaltningsplanen är det inte önskvärt att individer av den västliga rapphönan förökar sig i naturen eller blandas med den östliga rapphönan. Detta gäller både den gamla inhemska uppfödda stammen och nyligen importerade rapphöns. Rapphöns borde därför inte utplanteras i syfte att förstärka eller återskapa en rapphönsstam.

 

Jaktlicens för uppfödda och utsatta rapphöns

Jaktlicens för utsatta rapphöns kan beviljas om målen för stamvården inte äventyras.  Motiveringarna för en ansökan om jaktlicens för rapphöna kan således inte förstärkas med utredningar över biotopvårdande åtgärder eller andra åtgärder som förbättrar fåglarnas överlevnad. Målet bör vara att fåglarna försvinner ur naturen efter jaktsäsongen.

 

Jaktlicens för importerade rapphöns och deras avkomma

Om rapphöns importeras behövs det Viltcentralens importtillstånd och tillstånd att plantera ut fåglarna i naturen där utplanteringsområdet är klart definierat. Importerade fåglar och deras avkommor får inte utplanteras på andra ställen än på det i tillståndet definierade området. För dessa fåglar bör sökas jaktlicens av Finlands viltcentral och målet bör vara att fåglarna inte blir kvar i naturen efter jaktsäsongen.

 

Finlands viltcentrals bedömning av jaktlicenser

Finlands viltcentral bedömer om det finns risk att vilda rapphönor av den fredade inhemska fredade östliga underarten blir skjutna och om det finns risk att de utsatta fåglarna blandas med ursprungliga vilda östliga stammen av rapphöns.

Med detta som grund beviljar Finlands viltcentral inte licens för utsatta rapphöns om det i närheten förekommer vilda ursprungliga rapphöns.  Riktgivande avstånd mellan utsättningsområdet och förekomstområde av vilda rapphöns är ca 10 km. Bedömningen påverkas även av antalet utsatta fåglar samt terrängens beskaffenhet. Som grund för bedömningen används bästa tillgängliga vetenskapliga källa. För närvarande Finlands fågelatlas (Suomen lintuatlas) uppgifter om förekomsten av rapphöns.

 

Fåglarnas ursprung

Sökande bör i ansökan klargöra fåglarnas ursprung, är det fråga om stam av importerade fåglar eller stam av inhemska fåglar. Ur ansökan bör framgå fåglarnas leverantör samt varifrån leverantörens fåglar härstammar. Om det är frågan om importerade fåglar bifogas en kopia av importtillståndet och utsättningstillståndet.

 

Antalet fåglar och jaktlicensområdet

Sökande bör i ansökan redogöra för hur många fåglar som det är tänkt att sätt ut. Licens kan beviljas för högst det utsatta antalet fåglar. Ur ansökan bör entydigt framgå utsättningsområdet / jaktlicensområdet. Området bör begränsas till maximalt ca några tusen hektar.

Om det i utsättningsområdets närhet finns naturligt förekommande rapphöns är utgångspunkten att licens inte beviljas.  Om det är meningen att sätta ut mindre mängder fågel (ca 150 st) och området är strikt begränsat (ca 200 ha) eller helheten påverkas av ett större begränsande vattenområde eller skogsområde, kan ett något kortare avstånd till området med naturligt förekommande rapphöns godkännas.

Om det inte är möjligt att använda den elektroniska Oma-riista tjänsten vid ansökan, kan blankett även användas

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom. (doc)

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom. (odt)

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom. (PDF)

Licensavgifter

Avgifter för licenser och tillstånd