Siirry sisältöön

Avgifter för licenser och tillstånd

Finlands viltcentral tar ut avgifter för licenser och tillstånd som hör till centralens offentliga förvaltningsuppgifter enligt vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1019/2023).

 

Avgifter för licenser och tillstånd 2023-2024

Finlands viltcentral tar ut avgifter för licenser och tillstånd enligt följande:

 1. 140 euro för beslut enligt 10 § (jaktlicenser) i jaktlagen (615/1993),
 2. 110 euro för beslut enligt 26 § (jaktlicens för hjortdjur) i jaktlagen,
 3. 70 euro för beslut enligt 35 § 5 mom. i jaktlagen,
 4. 70 euro för beslut enligt 40 § (tillstånd till vissa viltvårdsavgifter) i jaktlagen,
 5. 210 euro för beslut enligt 42 § (införsel och utsättande i frihet av djur av främmande ursprung) i jaktlagen,
 6. 70 euro för beslut enligt 52 § (hundprov och hunddressyr) i jaktlagen,
 7. 70 euro för beslut enligt 41 § (dispens) och 41 a § 1 mom. (sk. skaderelaterade dispenser i fråga om vissa däggdjursviltarter, dvs. järv, varg, brunbjörn, utter, lodjur, europeisk bäver, gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård och skogshare) eller 41 b § 1 mom. (sk. skaderelaterade dispenser ifråga om fågelvilt och icke fredade fåglar) och 3 mom. (sk. anmälningsförfarande) eller 41 c § ( sk. skaderelaterad dispens i fråga om annat däggdjursvilt än vad som avses i 41 a §) eller 41 d § (dispens för förstöring av bon för vilt samt bon och ägg för icke fredade fåglar) i jaktlagen,
 8. 70 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. (dispens från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt 32 §, från bestämmelserna om fångstredskap och fångstmetoder i 33 §, från bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § samt från bestämmelserna om skyldigheten att hålla hundar kopplade i 51 § 1 mom.) och 49 a § (dispens från förbud mot användning av vissa fångstredskap och fångstmetoder vid fångst av icke fredade däggdjur) i jaktlagen som gäller användning av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder,
 9. 200 euro för beslut enligt 41 a § 3 mom. (dispens i fråga om varg, brunbjörn, utter och lodjur) och 41 b § 2 mom. (dispens under strängt övervakade förhållanden och selektivt för att döda, fånga eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke fredade fåglar eller för annan förnuftig användning av dem)i jaktlagen,
 10. 80 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller permanent eller långvarigt rörelsehämmade.

* Om det i punkt 7 avsett beslut om dispens för fångst eller dödande av djur eller godkännande av deltagande i anmälningsförfarande också samtidigt görs ett beslut om dispens från förbud mot användning av förbjudna fångstredskap och fångstmetoder, debiteras för det inte någon separat avgift.

Dispens-/licensbesluten betalas via betalningslänken (elektroniskt beslut) eller med faktura som bifogats beslutet.

 Jaktlicensavgifter för hjortdjur

För i 26 § i jaktlagen avsedd jaktlicens för hjortdjur ska det betalas en avgift (jaktlicensavgift) till staten. Jaktlicensavgiften bestäms enligt antalet fällda hjortdjur. Licenshavaren ska betala jaktlicensavgiften inom sju dagar efter det att jaktsäsongen för hjortdjur är avslutad i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Jaktlicensavgifterna är följande:

  1. för en fullvuxen älg 120 euro,
  2. för en älgkalv 50 euro,
  3. för en fullvuxen dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort och skogsvildren 17 euro,
  4. för en kalv av dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort eller skogsvildren 8 euro.

De medel som fås genom jaktlicensavgifterna används i första hand för utgifter föranledda av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och för hjortdjursforskning.

(Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 4 § och 6 §)