Siirry sisältöön

Avgifter för beslut år 2015

Av Finlands viltcentral uppburna avgifter för licensbeslut har fastställts för år 2015 och för år 2016. I avgifterna finns några ändringar mot tidigare. Av jaktvårdsföreningarna uppburna avgifter bibehålls som tidigare. Om avgifterna stadgas i av jord- och skogsbruksministeriet givna förordning (1078/2014).

Finlands Viltcentral uppbär år 2015 avgifter för beslut enligt följande:

1) 85 euro för beslut givet med stöd av 10 § i jaktlagen (jaktlicenser) (615/1993) (tidigare 55 euro)

2) 65 euro för beslut givet med stöd av 26 § i jaktlagen (jaktlicens för hjortdjur),

3) 80 euro för beslut givet med stöd av 40 § i jaktlagen (tillstånd för vissa viltvårdsåtgärder) (tidigare 85 euro)

4) 160 euro för beslut givet med stöd av 42 § i jaktlagen (införsel och utsättande i frihet av djur av främmande ursprung) (tidigare 185 euro)

5) 75 euro för beslut enligt 52 § i jaktlagen (hundprov och hunddressyr) (tidigare 100 euro)

6) 120 euro för beslut enligt 41 § i jaktlagen (dispenser) och 41 a § 1 mom. (sk. dispenser på grund av skador för vissa viltdäggdjursarter: järv, varg, björn, utter, lodjur, europeisk bäver, gråsäl, knubbsäl, östersjövikare, iller, mård, skogshare) eller 41 b § 1 mom. (sk. dispenser för skadegrund för viltfåglar och icke fredade fåglar) eller 41 c § (sk. dispenser på grund av skador för andra än i 41 a § avsedda viltdäggdjur) (tidigare 30 euro)

7) 165 euro för beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen (tillstånd att avvika från 32 § i jaktlagen stadgade begränsning av användningen av motordrivna fortskaffningsmedel, 33 § närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder och 35 § transport av jaktvapen samt 51 § 1 mom. skyldighet att hålla hundar kopplade) och 49 a § (dispens från förbud mot användning av fångstredskap – och fångsmetoder vid fångst av icke fredade djur) (tidigare 150 euro)

8) 60 euro för beslut enligt 41 a § 3 mom. (dispenser i sk. stamvårdande syfte för varg, björn, utter eller lodjur) och 41 b § 2 mom. i jaktlagen (dispens kan även beviljas under strängt övervakade förhållanden och selektivt för att döda, fånga eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke fredade fåglar eller annan förnuftig användning av dem) (tidigare 80 euro) samt

9) 130 euro för sådana beslut enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen som gäller permanent eller långvarigt rörelsehämmade (tidigare 70 euro)

Av jaktvårdsföreningarna uppburna avgifter kvarstår som tidigare och är enligt följande:

1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,

3) 15 euro för ett sådant intyg över skjutprov som utfärdats för en utlänning och som avses i 21 § i jaktlagen

4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998).

Andra offentligrättsliga prestationer:

Avgifterna för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av Finlands viltcentral med iakttagande av bestämmelserna i den paragrafen.

För en kopia av eller ett nytt intyg över ett jaktkort eller skjutprov tas ut en avgift på 12 euro.