Siirry sisältöön

Hjortdjur

Primärt ansöks jaktlicens elektroniskt i Oma riista -tjänsten. Jaktlicensansökan kan göras och lämnas in under tiden 1–30 april 2020.


Anvisningar 2020 – Läs först!

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur_2020 (PDF)

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur (område enl. 8 § i JL)_2020 (PDF)

Elektronisk licensansökan för hjortdjur 2020 – anvisningar för licensansökaren(PDF)


Blanketter

Jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren:

PDF – Fyll i blanketten direkt på din dator

PDF

Jaktlicens på statens område enligt 8 § i jaktlagen:

PDF – Fyll i blanketten direkt på din dator

PDF

Anmälan om deltagare i jakt på älg som skyttar:

PDF – Fyll i blanketten direkt på din dator

PDF


Ny jaktlicens

Ansökningsblankett för jaktlicens 28 §
Ansökningsblankett för jaktlicens 28 §
Ansökningsblankett för jaktlicens 28 §

Samsökslicens

Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen
Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen
Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen

Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden

Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden

Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden

 

Ansökan och beslut

Enligt 26 § i jaktlagen kan Finlands viltcentral bevilja jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren.

Jaktlicens för hjortdjur bör sökas senast den 30 april genom att lämna in ansökan till Finlands viltcentral. Ansökan som gjorts per brev och per e-post (icke elektronisk ansökan i omariista tjänsten) ska därtill delges den jaktvårdsförening, inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområdet som avses i ansökan är belägen.

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det bifogas en karta över det område som avses i licensansökan, en utredning av områdets areal samt en förteckning över de enheter i fastighetsregistret eller delar därav, på vars område jakt på hjortdjur sker. Finlands viltcentral kan kräva en utredning av ansökaren om jakträtten på i jaktlicensansökan avsett område.  

 

Krav och villkor

En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar. I jaktlicensen kan det tas in närmare villkor om ålder eller kön på de hjortdjur som får fällas samt områdesvis allokering av jaktlicenserna inom jaktlicensområdet, om detta behövs för en ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet.

Finlands viltcentral ska när jaktlicens beviljas se till att hjortdjursstammens fortbestånd inte äventyras på grund av jakten och att de skador som förorsakas av djuren i fråga hålls på en skälig nivå. För att kunna beakta trafik-, jordbruks- och skogsskador ska viltcentralen årligen höra regionala intressentgrupper. I praktiken betyder detta hörande av representanter för till exempel markägare och skogscentraler i ärenden som gäller skogsskador orsakade av hjortdjur. På motsvarande sätt hörs närings-, trafik och miljöcentraler i fråga om jordbruks- och trafikskador.

Beviljandet av jaktlicens för hjortdjur förutsätter att den som ansöker om jaktlicens har till sitt förfogande ett enhetligt område lämpligt för jakt, vars landareal vid jakt på älg ska vara minst 1 000 hektar och för jakt på övriga licensbelagda hjortdjur minst 500 hektar.  Jaktlicens för hjortdjur beviljas till sådan sökande eller sökanden, vilka har rätt att på enligt ovan avsedda område jaga sådana hjortdjur som avses i ansökan. Finlands viltcentral skall från licensområdet avgränsa sådana områden, som inte uppfyller fastställda krav på areal och enhetlighet. Jaktlicensen får användas endast inom ett i jaktlicensen avgränsat område. Uppgivande av oriktiga uppgifter är en straffbar handling!

Finlands viltcentral får avvika från de krav på areal och enhetlighet som föreskrivs i 27 § 1 mom. i jaktlagen och den i 37 § avsedda fredningstiden för hjortdjur som får jagas med stöd av jaktlicens, om det berörda området är en holme eller det finns motsvarande särskilda skäl till avvikelsen.

Man ansöker om jaktlicens för hjortdjur på statens område som avses i jaktlagen 8 §, elektroniskt eller med egen blankett. Om det i ansökan om jaktlicens avsedda jaktområdet ingår statens marker vars areal överstiger 1 000 hektar, ska det till ansökan bifogas en preliminär anmälan om personer som deltar som skyttar i jakten och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjuret i fråga.

På statens mark (undantaget områdena i kommunerna Utsjoki och Enontekis) beviljas jaktlicenser som huvudregel endast åt sådana sökanden, som har minst 10 jägare (skjutprovet ska vara ikraft eller på väg att löpa ut innevarande år) och som inte jagar någon annanstans. Därtill ska av dessa minst sex vara sådana jägare, som inte har någon annan möjlighet att jaga älg.

Från denna huvudregel kan man avvika endast i specialfall till exempel om det för området inte finns andra sökanden som uppfyller kraven. Den sökande måste personligen försäkra sig om att personerna på skytteförteckningen har åtagit sig att deltaga i den sökandens sällskap som skyttar i älgjakten inkommande höst.

 

Ny jaktlicens

Om ett hjortdjur som har fällts är så skadat eller sjukt att det är till mer än hälften är odugligt som människoföda och detta inte beror på jaktlicensmottagarens förfarande beviljar Finlands viltcentral avgiftsfritt en ny jaktlicens åt licensmottagaren.

Licensavgifter

Priser för licensbeslut

Enligt 26 § i jaktlagen kan Finlands viltcentral bevilja jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren.

Jaktlicens för hjortdjur bör sökas senast den 30 april genom att lämna in ansökan till Finlands viltcentral. Ansökan bör delges den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområdet som avses i ansökan är belägen.

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det fogas en karta över det område som avses i ansökan samt uppgifter om områdets areal.