Siirry sisältöön

Blanketter för hjortdjursjakten

På denna sida har samlats de blanketter som behövs vid älgjaktens olika skeden.

Följebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2023

Före älgjakten

Finlands viltcentral beviljar jaktlicenser för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Ansökan bör skickas inom april månad till Finlands viltcentral.

Läs mer om jaktlicensblanketterna för hjortdjur

Anmälningen om jaktledare

Meddelande om jaktledare görs i tjänsten Oma riista innan jakten inleds, för varje art som jagas med stöd av licensen och för varje jaktgrupp separat. Informationen om jaktledare förmedlas elektroniskt till jaktvårdsföreningen först när föreningens/sällskapets kontaktperson har fogat den aktuella jaktlicensen till gruppen i Oma riista -profilen.

Alternativt: Jaktlicensinnehavaren för hjortdjur bör före jaktens inledande skriftligen meddela om jaktledare och dennes ersättare till den jaktvårdsförening, till vars område huvuddelen av i jaktlicensen avsedda jaktområde tillhör.

Meddelande om jaktledare (doc)
Meddelande om jaktledare (odt)
Meddelande om jaktledare (pdf)

 

Jaktregler för jaktföreningar/-sällskap

Med bra regler får man jakten organiserad och på så sätt bli besparad från många besvärliga situationer. Jaktföreningarna eller -sällskapen kan upprätta sina regler enligt de egna behoven, men modellreglerna gör det enklare för var och en att för sig upprätta lämpliga jaktregler.

När föreningen redigerar reglerna måste man försäkra sig om att reglerna uppfyller kraven i enlighet med lagar, förordningar och goda jaktseder.

Regler för jakt på vitsvanshjort (docx)

 

Bytesanmälan och älgobservationer

Oma riista logoFör varje fällt hjortdjur ska anmälan göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att ett djur har fällts. Det rekommenderas att fångstanmälan görs och älgobservationer anmälas dagligen i Oma riista -tjänsten efter jakten.

Fångstanmälan kan också skickas med blankett inom sju dygn efter det att ett djur har fällts. I anmälan ska anges skyttens namn och jägarnummer, de fällda djurens art och antal, deras kön, tidpunkt då de fälldes, antalet fullvuxna hjortdjur och kalvar samt fångstplatsens koordinater. Blanketter för fångstanmälan kan skrivas ut på Finlands viltcentrals webbplats https://riista.fi/sv/jakt/bytesanmalan/fallda-hjortdjur/.

Individuell bytesanmälan av hjortdjur (pdf)

Efter jakten anmälas älgbytet och observationer för hela säsongen på älginformationskortet. Bytesanmälningen för hjortdjurbyte är lagstadgad (JF 9 §).

Älginformationskortet 2023-24 (på finska)

Efter jaktsäsongens slut anmäls det totalt bytet artvis för hela säsongen på bytesmeddelandeblanketten för mindre hjortdjur (vitsvanshjort, dovhjort och skogsren). Bytesanmälningen för hjortdjurbyte är lagstadgad (JF 9 §).

Bytesmeddelande för mindre hjortdjur 2023-24 (på finska)

Anmälningar skickas till adressen Finlands viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo eller per e-post till adressen saaliit@riista.fi.

 

Anvisningar

Anvisning för älginformationskortet 2021

Anvisning om koordinater på älginformationskortet Jaktlag 26 §

Läs mer om bytesmeddelande för hjortdjur