Siirry sisältöön

Europeisk bäver

I första hand ansöks jaktlicens elektroniskt i Oma riista (oma.riista.fi) -tjänsten.

Finlands viltcentral kan enligt jaktförordningen bevilja jaktlicens för jakt på europeisk bäver. En beviljad jaktlicens gäller högst ett år från den tidpunkt då den beviljats.

Sökanden ska till en ansökan om jaktlicens foga en utredning om på vilket område och vid vilken tidpunkt avsikten är att jaga den viltart som nämns i ansökan. Om Finlands viltcentral kräver det, ska sökanden lämna en utredning om sin jakträtt på det område som ansökan gäller samt en utredning om storleken på beståndet av den viltart som nämns i ansökan om jaktlicens.

Licensen beviljas för högst det antal djur som nämns i ansökan. Om en ändamålsenlig vård av viltartsbeståndet samt ett opartiskt och ändamålsenligt ordnande av jakten förutsätter detta, kan Finlands viltcentral fastställa antalet bytesdjur till ett färre antal än det ansökta. Dessutom ska viltcentralen när jaktlicens beviljas beakta att de skador som förorsakas av viltarten i fråga hålls på en skälig nivå på området.

Av särskilda skäl kan det i licensbeslutet ställas begränsningar i fråga om jaktlicensen och jaktområde samt tas in villkor om ålder och kön på de djur som får fällas

 

Anvisning gällande Europeisk bäver

Jord -och skogsbruksministeriet fastställer årligen den högsta möjliga jaktlicensmängden för europeisk bäver. Den gällande förordningen och den dit hörande promemorian finns på nätet. Förordningen hittas med sökorden ”förordning om jakt på europeisk bäver”. Promemorian finns endast på finska och hittas med sökorden ”asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä”.

Jaktlicenser för europeisk bäver ansöks ofta som sk. samlicenser. I en samlicens söker flera jägare eller jaktföreningar om jaktlicens på ett större område. Finlands viltcentrals områdeskontor i Satakunda, Norra Tavastland, Österbotten, Kust-Österbotten och Egentliga Finland svarar på frågor angående ansökning av jaktlicens.

Om det inte är möjligt att använda den elektroniska Oma-riista tjänsten vid ansökan, kan blankett även användas

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom. (doc)

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom. (odt)

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom. (PDF)

Licensavgifter

Avgifter för licenser och tillstånd