Siirry sisältöön

Euroopanmajava

Pyyntilupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa (oma.riista.fi).

Piirros majavasta.

Suomen riistakeskus voi voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan myöntää pyyntiluvan euroopanmajavan metsästykseen. Myönnetty pyyntilupa on voimassa enintään vuoden myöntämisajankohdasta lukien.

Hakijan on liitettävä pyyntilupaa koskevaan hakemukseen selvitys siitä, millä alueella ja minä ajankohtana pyyntilupahakemuksessa tarkoitettua riistaeläinlajia on tarkoitus metsästää. Hakijan on lisäksi Suomen riistakeskuksen niin vaatiessa esitettävä selvitys metsästysoikeudestaan pyyntilupahakemusalueella sekä selvitys hakemuksessa tarkoitetun riistaeläinlajin kannan suuruudesta.

Pyyntilupa myönnetään enintään haetulle riistaeläinten yksilömäärälle. Jos riistaeläinlajin kannan tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä metsästyksen tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, Suomen riistakeskus voi vähentää metsästettävien eläinten määrää haetusta. Lisäksi riistakeskuksen on otettava huomioon pyyntilupaa myöntäessään se, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisina.

Erityisestä syystä pyyntilupaan voidaan asettaa pyyntitapaa tai pyyntialuetta koskevia rajoituksia sekä ottaa pyyntilupaan pyydystettävien eläinten ikää ja sukupuolta koskevia määräyksiä

Euroopanmajavaa koskevat ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa asetuksella vuosittain enimmäiskiintiön myönnettävälle euroopanmajavamäärälle. Voimassa oleva asetus ja siihen liittyvä muistio löytyvät netistä käyttämällä hakusanoja ”asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä”.

Euroopanmajavan pyyntilupia haetaan yleensä niin sanotulla yhteisluvalla. Yhteisluvalla monta metsästäjää tai metsästysseuraa hakevat yhdessä lupia laajalle alueelle. Suomen riistakeskuksen Satakunnan, Pohjois-Hämeen, Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Lapin aluetoimistot vastaavat kysymyksiin koskien lupahakua.

Jos luvan hakeminen Oma riista -palvelussa ei ole mahdollista, lupaa voi hakea myös lomakkeella

Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom. (doc)

Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom (odt)

Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom (pdf) 

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat