Siirry sisältöön

Sädgåsstammen

I Finland förekommer två olika underarter av sädgås. I Finland häckar taigasädgåsen, som minskade avsevärt i antal under de senaste decennierna. På hösten påträffas även en annan underart, tundrasädgåsen, som är talrik och tål jakt väl. Tundrasädgåsen, som häckar i norra Ryssland, påträffas hos oss huvudsakligen i Östra Finland då den flyttar till Centraleuropa.

Den nationella förvaltningsplanen för sädgås

Man håller på att upprätta en nationell förvaltningsplan för sädgåsen. Sommaren 2014 var förvaltningsplanen på remissbehandling, och nu färdigställs den av jord- och skogsbruksministeriet för publicering. Huvudmålet med förvaltningen av stammen är en livskraftig sädgåsstam som kan jagas hållbart.

Den internationella förvaltningsplanen för taigasädgåsstammen

Sädgåsen omfattas av avtalet om skydd av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien (AEWA-avtalet). Inom ramen för AEWA behandlas fåglar på populationsnivå, och sädgåsens underarter tundrasädgås Anser fabalis rossicus och taigasädgås Anser fabalis fabalis är i olika klasser.

På grund av taigasädgåsens betydande tillbakagång ändrades skyddsklassen för den år 2012 på AEWA:s femte partsmöte. Tack vare det undantag som Finland föreslagit kan man för taigasädgåsen tillåta en hållbar jakt inom ramen för den internationella förvaltningsplanen, enligt ett system för adaptiv jaktreglering.

Den internationella förvaltningsplanen för taigasädgås godkändes på AEWA:s sjätte partsmöte i november 2015 http://www.unep-aewa.org/en/document/aewa-international-single-species-action-plan-conservation-taiga-bean-goose (AEWA)

Förvaltningsplanen är en gemensamt godkänd ram för framtida stamförvaltning

Det egentliga arbetet för taigasädgåsstammen startade år 2016. Verkställandet av förvaltningsplanen är en del av det europeiska åtgärdsprogrammet för gäss: European Multispecies Goose Management Platform.

Som en del av åtgärdsprogrammet har man upprättat ett adaptivt regleringssystem för taigasädgås inom ramen för det internationella förvaltningsprogrammet, vilket har de centrala länderna har godkänt. Hållbart nyttjande av taigasädgåsstammen är tryggat på internationell nivå.

Mer om grundandet av det europeiska åtgärdsprogrammet för gäss: http://www.unep-aewa.org/en/news/next-steps-agreed-establishment-european-goose-management-platform-under-aewa (AEWA)