Siirry sisältöön

Hur ska man agera på en viltolycksplats?

En viltolycka kan ske av orsaker oberoende av en själv. Helt plötsligt bara står djuret framför bilen eller motorcykeln och det är inte möjligt att undvika sammanstötningen. Det är ändå viktigt att efter olyckan agera rätt. Här nedan finner du instruktioner för viltkollisionssituationer, om du så körde själv eller om du kom först till kollisionsplatsen.


Varna den övriga trafiken

Den första åtgärden efter en hjortdjurs-, vildsvinsolycka eller en olycka med ett stort rovdjur är att varna övrig trafik. Så förhindrar man tilläggsolyckor, som till och med kan ha allvarligare följder än den ursprungliga olyckan. Varna den övriga trafiken genom att placera ut varningstriangeln 200-300 meter från olycksplatsen på vägens olycksdrabbade sida. Lägg på varningsblinkers på ditt fordon, och flytta fordonet i mån av möjlighet till vägens sida eller till parkeringsbreddningen. Ta hand om de skadade enligt din färdighet och förmåga.


Meddela polisen

Vid viltkollisioner, där den andra parten är ett vildsvin, hjortdjur (älg, vitsvanshjort, dovhjort, sikahjort, skogsren, rådjur) eller ett stort rovdjur (björn, varg, lodjur eller järv) ska man alltid meddela polisen. Anmälan gör man genom att ringa till det allmänna nödnumret 112. När det gäller ett stort rovdjur eller vildsvin, får man inte lämna bilen, för ett skadat djur kan uppträda farligt.


Ge en beskrivning av platsen

Då du anmäler om en olycka till polisen, berätta var olycksplatsen är så noggrant som möjligt. Ladda i förväg ner till din smarttelefon 112 Suomi -GPS-positioneringstjänsten (Digia.com). Då du kör, var uppmärksam på vägmärken och skyltar och se hur terrängen med särskilda kännetecken ser ut. Om anmälan inte görs direkt från olycksplatsen, lönar det sig att nollställa bilens trippmätare före man avlägsnar sig från platsen. På så sätt vet man exakt, hur lång sträcka man kört innan anmälan görs.

Då anmälan görs, informerar nödcentralen och/eller polisen om man får avlägsna sig från olycksplatsen. Om inga personskador eller andra särskilda situationer eller händelser framkommer, tar polisen kontakt med en särskild storviltsassistens tjänstehjälpsgrupp (SRVA), som ansvarar för att slutföra situationen beträffande det döda eller skadade djuret. Då kommer polisen själv mera sällan till platsen. Döda hjortdjur och vildsvin tillhör områdets jaktvårdsförening och stora rovdjur till staten. Att olovligt ta ett dött djur anses som stöld.


Märk ut olycksplatsen

Kollisionsplatsen skall markeras genast, då övrig trafik har varnats, skadade har tagits om hand och anmälan till polisen om olyckan har gjorts. Platsen märks helst med viltolycksmärket, som vid olycksplatsen binds fast vid ett räcke, en plogkäpp, en trädgren eller någon annan lämplig plats. Man måste kunna upptäcka märket då man kör bil.

Viltolycksmärket kan man skriva ut själv. Vik märket enligt behov (finska-svenska/engelska-ryska) och gör hål i det färdigt. Förvara märket i bilen och ha med gummiband eller snöre i bilen för fastsättning av märket. Användning av märket påskyndar betydligt SRVA-personernas arbete. Om viltolycksmärke inte finns att tillgå, markerar man platsen med något annat väl synligt föremål, så som en plastkasse. Märket placeras på den plats där djuret som dog i olyckan finns eller vid den plats där det skadade djuret försvann in i skogen. Om djuret försvann in i skogen, knyter man märket på den sidan av vägen dit djuret försvann. Om djuret ligger dött på vägen, flyttar man djuret i mån av möjlighet till vägrenen.

Markering av platsen tillsammans med en bra beskrivning av platsen hjälper effektivt arbetet med efterutredningen och underlättar för att hitta det skadade djuret. Om inte spårningen av djuret lyckas, dör det långsamt av sina skador. Det kan jämställas med djurplågeri.

 Ladda ner och skriv ut viltolycksmärket (pdf)


Kontaminera inte spåren

Markeringen av viltolycksplatsen görs endast vid vägkanten. Försök inte markera flyktvägen och undvik att gå i onödan vid kollisionsplatsen. SRVA-personernas och eftersökshundarnas arbete är lättare, då spåren inte har blivit kontaminerade.


Skadat vilt

Om viltet skadat har blivit kvar vid kollisionsplatsen, är det tillåtet att avliva det. Den som utför avlivningen måste ändå kunna avliva djuret rätt, så att djurets lidande inte ökas. Om du inte själv kan avliva djuret, be om hjälp eller vänta tills SRVA-personal eller polisen anlänt till platsen.

Kom ihåg ha respekt för det skadade djuret. Lämna djuret ifred och håll avstånd för att minska på djurets stress. Ett skadat djur är alltid oberäkneligt och kan plötsligt ge sig i rörelse. Av den orsaken får man aldrig närma sig stora djur framifrån. Beträffande stora rovdjur måste man alltid vara försiktig, för djuret känner sig lätt hotat eller trängt.


Dött vilt

Om djuret dör vid kollisionen, är det viktigt att försöka flytta det bort från vägen oberoende av djur eller dess storlek. Stanna på en säker plats och dra bort djuret från vägen till vägrenen.


Oskadat vilt

Alltid då man krockar med ett vildsvin, hjortdjur eller ett stort rovdjur, gör man en anmälan till nödnumret 112. Det är omöjligt för chauffören att uppskatta om djuret skadades eller inte. Också en liten sammanstötning kan leda till att djuret skadas, det behöver nödvändigtvis inte lämna spår på olycksplatsen eller på bilen. Ett rovdjur kan skadat springa också långa sträckor. Vid en sammanstötning med en älgko är det viktigt att berätta om kon hade kalvar med sig, för de kan lämna kvar i området och leta efter honan och orsaka flera olyckor.


Björn- och vildsvinskollisioner

Om du krockar med en björn eller ett vildsvin, stig inte ur bilen vid kollisionsplatsen. En skadad björn eller ett vildsvin är livsfarligt för människan. Om man ännu kan köra med bilen, kör framåt några hundra meter längs vägen och markera platsen. Se det exakta avståndet på bilens trippmätare. Då du gör anmälan berätta för polisen, hur långt från kollisionsplatsen du är. Om man inte kan köra med bilen, lägg på varningsblinkers och ring polisen på nummer 112. Endast, om bilen börjar brinna eller du om du hamnar i vatten, är det orsak att gå ur bilen.


Husdjurskollisioner

Kollisioner som skett med renar eller tama husdjur anmäls till det allmänna nödnumret 112. Kollisioner med husdjur meddelas också till ägaren, om man känner till denne eller om man kan få reda på vem det är. I dessa situationer är det väldigt viktigt, att man märker kollisionsplatsen med Viltolycksmärket eller något liknande. Märket knyts på den sida av vägen, där det döda eller skadade djuret är eller där djuret avlägsnade sig.

Om du krockar med en hund, får man inte avliva hunden. Beslut om avlivning görs alltid av en veterinär. På så sätt undviker man onödiga avlivningar och den förlust som orsakas ägaren på grund av det. Till och med en hund som ser ut att vara allvarligt skadad har goda chanser att bli återställd, om den blir förd till en veterinär.


Sammandrag

  • Varna övrig trafik
  • Ta hand om skadade
  • Alarmera polisen till platsen genom att ringa till nödnumret 112
  • Ge en tillräcklig platsbeskrivning
  • Märk ut olycksplatsen