Siirry sisältöön

Vargrevirområdenas samarbetsgrupper

I förvaltningsplanen för vargstammen i Finland (JSM 2015) framfördes att det på vargrevirområdena skulle grundas lokala samarbetsgrupper bestående av olika intressegrupper. Runt om i Finland har det grundats 35 revirarbetsgrupper.

Samarbetsgruppernas uppgift har varit att i det egna området skapa en helhetssyn över vargsituationen, informera invånarna i området samt att överväga förutsättningarna och prioriteringarna för jakt. En central del i arbetsgruppernas verksamhet är att planera och verkställa åtgärder, med vilka man kan förebygga konflikter.

Målsättningen är, att arbetsgruppverksamheten gör delaktiga de som bor inom vargreviren, förbättrar viltförvaltningen, -forskningen och medborgarsamhällets relationer i vargärenden samt minskar administrativa och vetenskapliga konflikter. Samtidigt utvecklar arbetsgrupperna planeringen för revirspecifik  vargstamsförvaltning, beslutsfattande och uppföljning med beaktande av de lokala särdragen.

Till arbetsgrupperna hör vanligen representanter från kommunen, jaktvårdsföreningen, jaktföreningen/-sällskapet och naturskyddsföreningar samt regionens boskapsuppfödare. Utifrån ett situations anpassat behov så ingår även till exempel byföreningens, polisens, Forststyrelsens eller gränsbevakningens representant i samarbetsgruppen.

Arbetsgruppernas verksamhet

Revirsamarbetsgrupperna samlas regelbundet för att planera lokala åtgärder som stöder stamskötseln. Åtgärderna är till exempel att informera om arbetsgruppens verksamhet, områdets vargsituation samt om stora rovdjurskontaktpersonernas observations-nätverk, som verifierar och antecknar stora rovdjursobservationer gjorda av medborgarna i Tassu-systemet. Du kan bekanta dig noggrannare med gruppernas verksamhet genom att läsa deras mötesmemorandum från och med 2017 här (dropbox.com).

Invånarna i revirområdet kan ta kontakt med medlemmarna i revirarbetsgruppen, då de har frågor eller förslag som gäller stamskötseln av varg. Kontaktuppgifter till de olika grupperna finns här (pdf).

Som stöd för revirsamarbetsgrupperna har det producerats verksamhetsanvisningar (pdf). I anvisningarna berättar man bland annat om syftet och uppbyggnad av arbetsgrupperna, mötesrutiner, åtgärder och nyttigt material. Anvisningarna finns också på finska (pdf) och engelska (pdf).

Specialplanerare Mari Lyly vid Finlands viltcentral bistår och koordinerar arbetsgruppernas verksamhet.