Siirry sisältöön

Vargstammen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde förvaltningsplanen för vargstammen den 5 november 2019. Planen uppdaterades utifrån den förvaltningsplan som fastställdes 2015 och den är den tredje fastställda förvaltningsplanen för vargstammen.

Av alla våra stora rovdjur är vargen fortfarande den viltart som är svårast att förvalta. Orsaken därtill är att vargen förknippas med flera olika konflikter. Orsaken till de negativa attityderna är de skador som vargar orsakar ren- och husdjursskötseln och särskilt jakthundar samt den risk som är förknippad med skadorna. I euro räknat är det dock inte vargen som har orsakat flest ren- och husdjursskador. Även när vargen kommer nära bostadshus skapar det rädsla och otrygghet hos en del människor. Samtidigt tycker vissa människor att vargens beteende är naturligt och problemen små.

Förvaltningsplanens syfte är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos människor som bor och arbetar i områden med vargrevir. Planen är också ett svar på de internationella åtaganden som gäller Finland. Planens kortsiktiga mål är minsta livskraftiga population och långsiktiga mål vargens gynnsamma skyddsstatus.

Den nya förvaltningsplanen innehåller flera olika åtgärder som syftar till att hantera konflikter i anslutning till vargar och trygga en livskraftig vargstam. Åtgärderna gäller till exempel forskning, förebyggande och ersättande av skador, kommunikation och stamvårdande insatser. Det centrala är arbetet på lokal nivå samt de olika aktörernas medverkan i att genomföra planen. I förvaltningsplanen ingår också tre projekt som gäller varginformation, Viltskadecenter-tjänsten samt planering och specificering av stamvårdande jakt efter varg.

Arbetet med planen inleddes hösten 2018 med ett brett projekt. Samarbetet syftade till att stärka förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen samt att kartlägga idéer på hur de skador som vargen orsakar kan begränsas och invånarnas trygghetskänsla i vargområdena ökas. När förvaltningsplanen uppdaterades låg fokus på dialog och samarbete mellan intressegrupperna. De intressegruppsmöten över landskapsgränserna som ordnades på olika håll i Finland tillsammans med de regionala viltvårdsråden genererade förslag till åtgärder i planen.

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland

Läs mera om beredningen av den nya förvaltningsplanen (Jord- och skogsbruksministeriet)