Siirry sisältöön

Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor och regler för Finlands viltcentrals elektroniska ärendehantering, Oma riista-tjänsten

Vid användning av Finlands viltcentrals (nedan Tjänsteleverantör) tjänst Oma riista (nedan Service) förbinder sig registrerade användare (nedan Användare) att följa de användarvillkor och regler som beskrivs här. Användning av Tjänsten är tillåten endast om Användaren följer dessa användarvillkor och regler.

Beskrivning av tjänsten

Dessa användarvillkor och regler tillämpas vid användning av Tjänsten som upprätthålls av Tjänsteleverantören.

Användning av Tjänsten förutsätter registrering och inloggning i Tjänsten som sker via webbplatsen. Genom att registrera sig i Tjänsten bekräftar Användaren att hen bekantat sig med dessa användarvillkor och regler samt förbinder sig att följa dem. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med Finlands lag och god sed.

De tekniska kraven för användning av Tjänsten framkommer på Tjänstens webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri. Användaren svarar för sina egna kostnader vid användning av Tjänsten.

Användaren

Uppgifter i anknytning till Användaren samt funktioner

Användarroller i tjänsten är bl.a.

 • Privatperson
 • Föreningens Kontaktperson
 • Föreningens Jaktledare
 • Föreningsmedlem
 • Licensens/tillståndets huvudanvändare
 • SRVA-kontaktperson
 • Rovdjurskontaktperson
 • Examinator för skjutprov
 • Jaktövervakare
 • Terränggranskare av viltskador

I Tjänsten ingår Användarens personliga viltlogg, vilken Användaren får tillgång till genom att registrera sig som Användare i Tjänsten.

Användaren kan se alla historie- och sammandragsuppgifter över de viltuppgifter som hen har antecknat i Tjänsten.

Användarens personliga viltlogg i Tjänsten kan inte ses av någon annan, inte heller av Finlands viltcentrals personal.

I Tjänsten kan Användaren t.ex.

 • efter registrering införa sina viltuppgifter i Tjänsten, såsom uppgifter om viltobservationer, fångst och SRVA, dvs storviltsassistans.
 • definiera områden,
 • göra licens-/dispensansökningar,
 • se och/eller hantera licenser/dispenser som Finlands viltcentral har beviljat Användaren,
 • se licenser/dispenser som beviljats Användaren av en tredje part,
 • betala olika lagstadgade viltförvaltningsavgifter
 • granska bytesregisteranteckningar om lagstadgat byte som har registrerats för Användaren,
 • kontrollera uppgifter som har sparats om Användaren i Tjänsten,
 • hantera sina kontaktuppgifters synlighet för de organisationer hen representerar,
 • ladda ner intyg eller dokument som berör Användaren från Tjänsten,
 • förbjuda att viltuppgifter som Användaren frivilligt har lämnat ut utlämnas för statistiska ändamål och forskningsändamål
 • skicka en skriftlig begäran om radering av Användarens uppgifter,
 • läsa meddelanden eller tillkännagivanden som skickas av Finlands viltcentral eller jaktvårdsföreningen eller av organisationer som Användaren företräder.

Förening

Till Tjänsten hör begreppet licensdelägare (nedan Förening) som utgörs av jaktföreningar, jaktsällskap eller andra licens- eller dispenssökande.

En Förening som utgörs av fysiska personer kan t.ex.

 • fastställa och dela jaktområdesuppgifter och positionspunkter
 • bjuda in fysiska personer att använda Tjänsten,
 • bilda grupper av inbjudna personer,
 • tilldela de personer som Föreningen valt rollen som Kontaktperson för upprätthållande av Föreningens uppgifter och som kontaktperson i viltförvaltningens riktning, eller rollen som Jaktledare för insamling och godkännande av viltuppgifter,
 • samla in vilt- och naturvårdsuppgifter till Föreningen för rapportering till såväl Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna som till den offentliga viltkoncernens övriga parter,
 • skicka Oma riista-meddelanden i Tjänsten och e-post till Användare som har accepterat Föreningens medlemsinbjudan.

Användaren kan efter accepterande av inbjudan som Föreningen sänt fastställa nivån för synligheten av sina kontaktuppgifter. I standardinställningen visas inte Användarens kontaktuppgifter för Föreningens övriga användare.  Då Användaren godkänner Föreningens inbjudan överlåter hen automatiskt uppgifterna om det artspecifika bytesantalet hen fått på Föreningens område och rapporterat till Föreningen. Användaren kan även föra in bytesuppgifter för föreningen med Föreningens kundnummer.

Av dessa bytesuppgifter skapas i Tjänsten automatiskt Föreningens årliga, djurartspecifika, summerade bytesstatistik, i vilken enskilda uppgifter om tid, plats eller vem som fällt bytet inte framgår.

Under hjortdjursjaktperioden visas de hjortdjursbyten som antecknats på Föreningens område för dem som inbjudits till Föreningen som Användare i gruppen som jagar hjortdjur, om användaren har accepterat Föreningens medlemsinbjudan.

De observationer av älg och stora rovdjur i samband med älgjakt som registrerats av Användaren är synliga för Föreningen baserat på det val som Användaren gjort, om användaren har accepterat Föreningens medlemsinbjudan.

I samband med jakt på vitsvanshjort visas av Användaren registrerade observationer av vitsvanshjort och information om jaktmetod för Föreningen utifrån det val som Användaren gjort, om användaren har accepterat Föreningens medlemsinbjudan.

Med hjortdjur avses i detta sammanhang inte rådjur, eftersom det inte är ett jaktlicensbelagt vilt.

Jaktvårdsförening

Om Användaren av Tjänsten fungerar som verksamhetsledare för en jaktvårdsförening, kan denne i Tjänsten till exempel:

 • samla in och upprätthålla jaktvårdsföreningens kontakt-, uppdrags-, evenemangs,- jaktövervaknings-, viltskade-, utbildnings-, provprestations-, storviltsassistans-, beskattningsplane- och statistikuppgifter,
 • granska och behandla sådana uppgifter som är lagstadgade och klassificerade som offentliga uppgifter samt sekretessbelagda uppgifter i anknytning till sina lagstadgade uppgifter,
 • i Tjänsten sända Oma riista-meddelanden samt e-post till Användare som accepterat Föreningens medlemsinbjudan, till jaktvårdsföreningens medlemmar, funktionärer eller till innehavare av andra uppdrag inom Användarens eget verksamhetsområde.

 

Principer för att använda tjänsten

Tjänsten får endast användas för privat bruk.  Användaren får inte nyttja Tjänsten eller någon del av den på något annat sätt utan tillstånd av Tjänsteleverantören.  Separat överenskommelse med Tjänsteleverantören ska ingås om kommersiell användning av Tjänsten.  Tjänsteleverantören äger rättigheterna till Tjänsten. Tjänsten inklusive alla dess delar är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Användaren är ansvarig för allt elektroniskt material hen infört i Tjänsten.  Användaren själv ansvarar för att det material som hen inför i Tjänsten inte är olagligt eller olämpligt.  Publicering av bland annat obscent, rasistiskt eller misskrediterande material, eller material som kan såra annan person eller instans är förbjudet. Det införda materialet ska också vara Användarens eget, eller sådant som Användaren äger obegränsad rätt att införa i Tjänsten.  Användaren har rätt att välja vilket material hen inför i Tjänsten, under förutsättning att materialet är i Användarens ägo eller hen äger rätten till det, och att materialet är förenligt med lag och god sed.

 

Principer för behandling av materialet

Syftet med behandlingen av uppgifterna i Tjänsten är att erbjuda personen ett enkelt sätt att själv dokumentera händelser i anknytning till vilt samt att uppgöra enligt i lag eller förordning stadgade fångstanmälningar. De viltuppgifter som personen sparat kan användas för den offentliga viltkoncernens planeringsuppgifter, uppföljning och planering av nyttjandet av viltstammarna samt för statistik- och forskningssyften. Därtill används uppgifterna i registret för att informera tjänstens användare om kontaktuppgifter till personer med olika uppdrag inom viltförvaltningen samt om evenemang som ordnas av viltförvaltningen och tillkännagivanden av viltförvaltningen.

Uppgifterna i Tjänsten kan dessutom behandlas för följande syften:

 • skötsel och utveckling av kundförhållande,
 • förverkligande av tjänsten,
 • bestyrkande av kundevenemang,
 • utveckling av kundtjänst och verksamhet,
 • analysering, rapportering och statistikföring,
 • tillståndsförvaltning, såsom beredning, fattande och uppföljning av förvaltningsbeslut,
 • andra motsvarande användningssyften.

Viltuppgifter som Användaren inför eller infört i viltloggen hanteras i Tjänsten som handlingar som frivilligt överlämnats till en myndighet för forskning och statistikföring, och som till sin karaktär är definitivt sekretessbelagda (enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 24 § 1 moment punkt 16).

Med Användarens samtycke har Tjänsteleverantören rätt att överlämna viltuppgifter för statistik- och forskningsändamål.

Uppgifter kan regelmässigt lämnas ut till:

 • Jord- och skogsbruksministeriet,
 • Naturresursinstitutet,
 • Forststyrelsen,
 • Livsmedelsverket,
 • Naturhistoriska centralmuseet och
 • Jaktvårdsföreningarna.

Uppgifter kan utlämnas med hjälp av tekniskt gränssnitt, åtkomst till uppgifter eller andra lagenliga metoder. Vid utlämnande av uppgifter med hjälp av tekniskt gränssnitt eller skapande av åtkomst till uppgifter tillämpas lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Användaren kan i Tjänsten förbjuda att uppgifter som hen frivilligt lämnat vidare överlämnas för statistik- och forskningsändamål.

Användaren kan i Tjänsten överlåta för Föreningens bruk någon del av de viltuppgifter hen har infört i Tjänsten.

Viltuppgifter som sparas i Tjänsten behandlas i enlighet med offentlighetslagen. För uppgifterna i fångstregistret tillämpas det som föreskrivs i 38 b § i jaktlagen.

Tjänsteleverantören har rätt att av samtliga sparade viltuppgifter producera offentliga rapporter och statistik utan enskilda positionsuppgifter.  Av sådana rapporter framgår inte enskilda byteshändelser med exakt position eller med personuppgifter. Därtill kan frivilliga viltuppgifter som registrerats av Användaren användas utan personuppgifter för statistik- och forskningsändamål.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för material som Användaren skickat till Tjänsten eller för dess innehåll, och kan när som helst avlägsna material från Tjänsten som Användaren sänt om det anses vara osakligt eller olagligt. Tjänsteleverantören har också rätt att avlägsna Användare som bryter mot dessa användarvillkor och regler från Tjänsten. Vid eventuella meningsskiljaktigheter vad tolkningen beträffar är det alltid Tjänsteleverantören som fattar det slutliga beslutet om avlägsnande av en Användare.

Registrering och inloggning

Användaren registrerar sig i Tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. I samband med detta hämtas Användarens personuppgifter från Befolkningsdatasystemet. Om personen har giltig jägarexamen hämtas uppgifterna från Jägarregistret. De uppgifter som hämtas från Befolkningsdatasystemet finns specificerade i Dataskyddsbeskrivningen. Användarens personuppgifter upprätthålls därefter automatiskt i Tjänsten utgående från uppgifterna i Befolkningsdatasystemet och/eller Jägarregistret. Användare, vars adressuppgifter inte kan fås från någon av de ovan nämnda källorna, upprätthåller själva sina adressuppgifter i Tjänsten.

I samband med registreringen fastställer Användaren sin egen personliga e-postadress som sitt användarnamn, vilket bekräftas som ett led i registreringsprocessen med ett e-postmeddelande. Därtill ska Användaren i slutet av Tjänstens registreringsprocess välja ett tillräckligt starkt lösenord, samt uppge sitt mobiltelefonnummer.

Användaren loggar in på tjänsten med sin e-postadress och sitt lösenord. Användaren ansvarar själv för att lösenordet är tillräckligt starkt, och att det förblir endast i Användarens vetskap. Användaren ansvarar för all användning som sker med hens e-postadress och lösenord.

Tjänsten erbjuder Användaren ett sätt att själv ändra sin e-postadress, sitt lösenord och sitt telefonnummer. Tjänsten erbjuder därtill ett sätt att byta ett bortglömt lösenord.

Användaren kan även logga in/identifiera sig med sitt Oma riista-användarnamn till andra operatörers tjänster, som t.ex.

 • Naturresursinstitutets Vilttriangel-tjänst
 • Naturresursinstitutets Tassu-system (rovdjurskontaktpersoner),
 • Forststyrelsens tjänst för ansökan om områdestillstånd,
 • Forststyrelsens nätbutik Eräluvat,
 • Luomus tjänst laji.fi
 • Finlands viltcentrals tjänst Viltinfo.fi (utbildningsportal)

 

Oma riista – kompatibilitet

Oma riista-kompatibilitet innebär dataöverföring mellan externa tjänster och Oma riista-tjänsten. Med hjälp av funktionaliteten Oma riista-kompatibel kan Användaren importera eller exportera områdesuppgifter samt positionspunkter från Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av Användarens personuppgifter beskrivs i Dataskyddsbeskrivningen.

Produktion och förbättring av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att utveckla och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll och struktur, dess produkt- och databasutbud, programvara, hårdvara, redaktionella innehåll, betjäningstider samt övriga delar av Tjänsten. Tjänsteleverantören strävar efter att i förväg informera Användaren om kommande, ur Användarens synpunkt väsentliga, förändringar och avbrott i Tjänsten via tjänsten eller på annat sätt som anses vara lämpligt. Förändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Tjänsten är i princip tillgänglig 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten alltid fungerar utan avbrott och felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för verksamhetsstörningar i systemet som orsakas av överbelastning. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst tillfälligt ta Tjänsten eller en del av den ur bruk för underhåll, för installation av hårdvara, på grund av överbelastning av Tjänsten eller av annat tvingande skäl.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller upprätthålls av tredje part. När Användaren flyttar sig till sådana sidor ska hen bekanta sig med dem och ge sitt samtycke till eventuella användarvillkor innan hen börjar användningen. Genom att gå till länkade sidor godkänner Användaren även att sidorna inte administreras av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för underhåll och drift av webbplatser som hör till tjänster som kan nås via Tjänsten men som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer.

I Tjänsten kan visas material som ägs, upprätthålls och/eller produceras av tredje part. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för tillgänglighet, innehåll, egenskaper eller aktivitet beträffande material som kan nås via Tjänsten men som produceras av tredje part.

Användaren förbinder sig att meddela Tjänsteleverantören om eventuella upptäckta fel, störningar och brister i Tjänsten eller i delar av den.

Skadeståndsskyldighet

Tjänsteleverantören ansvarar inte för avbrott i Tjänsten eller störningar i datatrafiken, och inte heller för eventuella direkta eller indirekta skador som orsakas Användaren, Föreningen, Jaktvårdsföreningarna eller tredje part på grund av fördröjning, ändring eller förlust av information som uppstått av dessa orsaker eller av att Tjänsten avslutas.

Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig gentemot Användaren, Föreningen, Jaktvårdsföreningar eller tredje part för material som de eventuellt förlorar i Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för Tjänstens Användares, Föreningens, Jaktvårdsföreningens eller tredje parters verksamhet och av den eventuellt orsakade skador och kostnader.

Lag som tillämpas

I ärenden som berör användning av Tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Ikraftträdande och ändringar av användarvillkoren och reglerna

Dessa användarvillkor och regler träder i kraft från och med tidpunkten för uppdateringen eller en separat meddelad tidpunkt och gäller tills vidare.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra användarvillkor och regler genom att uppdatera dem. Om förändringar meddelas på Tjänsteleverantörens webbplats samt via Oma riista-meddelandefunktionen till alla Användare.

Avslutande av användningen av Tjänsten

Bägge parter kan när som helst avsluta sin användning av Tjänsten. Tjänsten har en funktion med vilken Användaren kan skicka en skriftlig begäran om att avlägsna användarkontot för Tjänsten. Användaren kan också avsluta användningen av Tjänsten genom att skriftligen begära att Tjänsteleverantören avlägsnar användarkontot.

Därmed raderas Användarens användarnamn samt de personuppgifter som sparats om Användaren i systemet, med undantag för eventuella uppgifter om personen som sparats enligt vad som förutsätts i lag. Viltuppgifter som Användaren har sparat avlägsnas inte, utan anonymiseras och sparas.

Tjänsteleverantören har alltid om Tjänsteleverantören så önskar rätt att avsluta Tjänsten, helt eller delvis. Tjänsteleverantören meddelar om avslutandet i förväg via Tjänsten eller på annat sätt som Tjänsteleverantören anser vara lämpligt.

(version 1.1.2024)