Siirry sisältöön

SOTKA-vieraspetohanke

Petopyynnillä pesimärauhaa

Minkki ja supikoira ovat Suomen luonnon monimuotoisuudelle erittäin haitallisia vieraslajeja, jotka heikentävät merkittävästi vesilintukantoja. SOTKA-vieraspetohankkeessa kehitetään tehokkaita keinoja poistaa vieraspetoja luonnosta. Hanke jakautuu mantereella ja saaristossa toteutettavaan toimintaan.

SOTKA-vieraspetohankkeen logo.

Useimmat Suomen vesilintulajit ovat taantuneet viime vuosina, erityisesti rehevillä vesialueilla ja saaristossa viihtyvät ja lisääntyvät lajit. Merkittävimpiä syitä taantumiseen ovat sopivien elinympäristöjen väheneminen ja pienpetojen aiheuttama saalistus.

Minkki on tehokas saalistaja ja supikoira runsaslukuinen selviytyjä. Supikoira on listattu EU-tasolla haitalliseksi vieraslajiksi ja minkki kansallisesti erittäin haitalliseksi vieraslajiksi. Vesilintukantojen suojelemiseksi näiden petojen pyynnin tulee olla pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Tässä pääosin Suomen riistakeskuksen vetämässä  hankkeessa kehitetään mallia, jonka avulla haitallisten vieraspetojen pyyntiä saadaan tehostettua.  Toimintamallia kehitetään sekä mantereen että saariston olosuhteisiin. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Mantereella toimivat vieraspetoihin erikoistuneet pyyntiryhmät

Mantereella kehitetään vieraspetopyyntiin erikoistuneisiin ryhmiin perustuvaa pyyntimallia. Hankkeeseen valitaan kolme riistanhoitoyhdistystä, joihin jokaiseen perustetaan vieraspetojen pyyntiryhmä. Ryhmät muodostetaan ammattimaiseen toimintaan kykenevistä pienpetopyytäjistä, joilla on koulutetut koirat ja pyynnissä vaadittavaa osaamista. Ryhmät koulutetaan pyynnin toimintatapoihin ja yhteisiin pelisääntöihin.

Supikoira kivenkolossa

Kuva: Leena Partanen / Vastavalo

Riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen yhteistyöllä on hankkeessa suuri merkitys. Pyyntiryhmät tekevät alueella olevien metsästysseurojen kanssa riistanhoitoyhdistysten avustuksella yhteistyösopimukset, joiden avulla ryhmät voivat täydentää seuroissa tapahtuvaa vieraspetopyyntiä. Seurojen alueella tapahtuva pyynti toteutetaan yhteistyössä metsästysseurasta tulevan oppaan kanssa. Tavoitteena on luoda malli, jossa vastaavaa tehopyyntitoimintaa voitaisiin yleistää muidenkin riistanhoitoyhdistysten alueille.

Vieraspetoryhmien pyyntiä painotetaan erityisten tärkeiden lintuvesien läheisyyteen, jossa pyyntipaine usein on alhainen.

Saaristossa turvataan arvokkaita lintukohteita

Vieraspetohankkeen saaristo-osiossa ammattimaisesti toimivat pienpetopyytäjät luovat pyyntialuekokonaisuuksia, joille tehdään kartoituspyynnit ja hoitosuunnitelmat alueiden pitämiseksi tyhjinä vieraspedoista. Hoitosuunnitelmien pohjalta saadaan kustannusarvio jatkuvalle pyynnille.

Vieraspetojen poisto keskitetään linnustollisesti arvokkaille saaristokohteille. Pyynnin toteuttamisesta tehdään yhteistyösopimuksia paikallisten metsästysseurojen kanssa. Tärkeä osa hanketta on löytää uusia saaristopyynnin osaajia, joilla on supikoiran ja minkinpyyntiin erikoistuneita koiria. Pyynnin tehostamisessa käytetään apuna myös GPS-pannoitettuja supikoiria.

Hankkeen saaristo-osio tehdään yhteistyössä Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry:n (SLHSY) ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön (LRS) kanssa. SLHSY:n toiminta painottuu Varsinais-Suomen saaristoon ja LRS:n toiminta tapahtuu Länsi-Uudenmaan saaristossa.

Vieraspedoista vapaa saaristo -esite (PDF)

Tietoa vieraspedoista ja niiden pyynnistä on koottu hankkeen perustamille vieraspeto.fi-sivuille.