Siirry sisältöön

Dispenser för lodjur i stamvårdande syfte beviljade

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för lodjur i stamvårdande syfte för den 1.12. begynnande jaktperioden. För Finland söder om renskötselområdet beviljades sammanlagt 503 dispenser för fångst av lodjur.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning ändrades litet från tidigare år. Finland ytterom renskötselområdet har delats itu, i ett östra och ett västra delområde. Tidigare var det enhetligt. På det östra delområdet är beskattningen aningen mindre än på det västra delområdet.

Vid inriktningen av dispenserna har de lodjurstätaste områdena prioriterats. Särskilt till det östra delområdet Finlands viltcentrals regionkontor Norra Savolax och Mellersta Finland har det riktats mera. I det västra delområdet är sådana här områden Egentliga Finland och Södra Tavastlands regionkontors områden.

Lodjursstammens utveckling har varit växande, trots att fångsten har ökats de senaste åren. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) uppskattar, att Finland lever 2 700 – 2 900 över ettåriga lodjur. Ifjol var motsvarande uppskattning 2 500 – 2 800. Uppskattningen av lodjursstammen har blivit mer precis tack vare de vidsträckt utbredda snöspårsinventeringarna som ordnats de senaste åren, där Finlands viltcentral har ansvarat för organiseringen av inventeringen och VFFI för materialets vetenskapliga behandling. I inventeringarna har årligen deltagit tusentals jägare och andra frivilliga.

Med reglering av stammen strävar man till att hålla lodjursstammen stabil, bevara djurens skygghet för människan och minska olägenheter orsakade av lodjur. Finlands viltcentral rekommenderar dispensmottagaren, att i första hand inrikta fångsten på sådana individer som rör sig nära bebyggelsen eller orsakar skador.

Finlands viltcentral beviljade redan tidigare dispenser för lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet, för där är fångsten möjlig från och med 1.10.

Tilläggsuppgifter ger regionernas jaktchefer (förutom Norra Tavastland och Satakunda viltplanerare), se kontaktuppgifter

Tabell: Dispenser för lodjur i stamvårdande syfte 2014-2015