Siirry sisältöön

Lodjursbytet i hela landet över 500 individer

Under jaktsäsongen som upphörde i slutet av februari blev bytet av lodjur 505 individer. Föregående jaktsäsong var bytet 379 djur. Lodjuret är det talrikaste stora rovdjuret i Finland och antalet har ökat kraftigt de senaste 10 åren. Lodjuret förekommer allmänt i hela Finland. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets färskaste uppskattning av stammen är 2 500–2 800 lodjur.

Dispens för vård av stammen söktes för jakt på sammanlagt 1 333 lodjur. Viltcentralen beviljade tillstånd för jakt på sammanlagt 573 lodjur.

Lodjursbytet regionvis

Tillstånden riktades utifrån lodjursobservationer och VFFI:s uppskattning av antalet kullar till de områden där lodjursstammen är som tätast. De som fick dispens rekommenderades att i första hand inrikta jakten på individer som regelbundet rör sig i närheten av potentiella skadeföremål eller permanent bosättning eller som orsakar befogad oro bland lokalbefolkningen.

Jakten på lodjur med dispens grundar sig på den förordning som jord- och skogsbruks-ministeriet utfärdade i juli och som fastställer det största antalet djur som får fällas samt regionala begränsningar. Enligt förordningen får högst 589 lodjur fällas på basis av dispens under jaktåret 20132014. Antalet var större än föregående år. Utanför renskötsel-området kunde viltcentralen inom ramen för förordningen bevilja dispens för högst 549 lodjur. På renskötselområdet var det motsvarande största tillåtna antalet 40 lodjur.

På renskötselområdet är målsättningen fortfarande att minska på de särskilt betydande skadorna som orsakas av lodjuren. Inom övriga Finland strävar man till att bromsa stammens tillväxt, glesa ut anhopningar och inom några områden kan jakten också leda till en gallring av stammen. Målsättningen är ändå att lodjursstammen bevaras livskraftig i hela landet, olägenheter som orsakas av lodjurens närvaro minimeras och att stammens skygghet för människan bevaras. Målsättningen med jakt på lodjur för vård av stammen enligt förordningen är att leda lodjurspopulationen i ett utvecklingsspår, om vilket man kan använda benämningen ”stabil population”.

Det är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgift att observera stammarna av lodjur och övriga stora rovdjur. Uppskattningen av stammen baserar sig på de observationer av stora rovdjur som förts av rovdjurskontaktpersonerna in i systemet Tassen. Speciellt observationer av kullar är viktiga vid uppskattningen av stammen. Lodjursobservationer kan meddelas till rovdjurskontakt-personerna, vars kontaktuppgifter finns på Riistaweb som upprätthålls av Finlands viltcentral. VFFI ger en ny uppskattning av lodjurstammen i Finland på våren.

Den rikliga bytesmängden i snöfattiga förhållanden berättar om stammens talrikhet

Den planerade terränginventeringen för precisering av stamuppskattningen av lodjur kunde inte ordnas den här vintern beroende på avsaknaden av snö. Vinterns exceptionella väderförhållanden och avsaknaden av spårningsväder försvårade också lodjursjakten, som typiskt baseras på inringning av lämpliga djur enligt snöspåren. Fastän användningsgraden (88 %) av dispenserna blev lite lägre än året innan, var den ändå hög.

Förfrågningar gällande enskilda regioner, se kontaktuppgifter

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi