Siirry sisältöön

Regionala viltvårdsråd beslutar om målen för förvaltning av älgstammen

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en förvaltningsplan för älgstammen. I fortsättningen beslutar de regionala viltvårdsråden tillsammans med intressentgrupperna om de närmare förvaltningsmålen. Så här blir de regionala särdragen beaktade på ett bättre sätt och de olika aktörerna får bättre möjligheter att påverka. Vidare vill man förebygga trafikolyckor och skador på jord- och skogsbruket samt renskötseln.

Vad som är en lämplig stamstorlek varierar i olika delar av landet beroende på förhållandena. Därtill har olika aktörer motstridiga mål när det gäller älgstammen. Vid planeringen tas också hänsyn till vilken inverkan stora rovdjur har på stammens storlek. I vissa delar av landet är antalet älgkor i populationen för stort, varför man siktar till att jämna ut skillnaderna. Målen uppnår man genom att styra jakten.

Uppdaterad och tillförlitlig information om antalet älgar är ett absolut krav för att regleringen av stammen ska lyckas så bra som möjligt. Informationen om antalet fällda älgar och älgobservationer registreras i fortsättningen i ett elektroniskt datasystem där informationen är tillgänglig för alla.

Skador av älg har minskat under de senaste åren. I fjol skedde det igen färre skador än året innan. År 2013 uppgick ersättningen för skador på skogsbruket till ca 0,87 miljoner euro. Ersättningssumman för skador på odlingar var omkring 176 000 euro. Ersättningarna betalas av medel som jägare betalar in som jaktlicensavgifter. Medlen används också för förebyggande av skador, forskning och uppföljning av stammen.

Förvaltningsplanen togs fram av Finlands viltcentral under ledning av en styrgrupp som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet. I arbetet deltog ett stort antal medborgare och olika intressentgrupper samt experter inom till exempel viltforskning, skogsforskning, trafik och skogsbruk.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2338
Jani Körhämö, viltvårdschef, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2281

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst