Siirry sisältöön

Förvaltningsplanen för älg på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt förslaget till förvaltningsplan för älg för utlåtande. Planen är resultat av Finlands viltcentrals projektarbete som utfördes under ledning av en styrgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet. I arbetet medverkade olika intressentgrupper och invånare samt experter inom till exempel viltforskning, skogsforskning, trafik och skogsbruk.

De olika aktörers aspekter på målen om förvaltning av älgstammen är motstridande. Vidare har regleringssystemet fått kritik bl.a. därför att storleken av älgpopulationen har varierat stort. I fortsättningen ska besluten om närmare förvaltningsmålen tas på regionnivå, vilket innebär att de regionala särdragen får mer tonvikt än tidigare. Ändringen ger också de olika aktörerna bättre möjligheter att påverka. De närmare målen för älghushållningsområdena ska fastställas under ledning av de regionala viltvårdsråden utifrån regionala förhandlingar. Planeringen ska också fästa vikt vid vilka effekter stora rovdjur har på älgstammen.

Målet är en stabil och balanserad älgstam. Avsikten är att förvaltningsplanens mål uppnås genom att man styr jakten. I vissa delar av landet har det skett en snedvridning under de senaste årtiondena, dvs. älgstammen domineras av älgkor. I planen föreslås åtgärder som ökar andelen älgtjurar.

Den nya förvaltningsplanen gör regleringen av stammen mer flexibel och ger licensinnehavare större prövningsbefogenhet och -ansvar på lokal nivå. Aktuell information om älgar är väldigt viktig för en målinriktad stamreglering. I framtiden ska informationen om fällda älgar och observationer veckovis registreras i ett elektroniskt datasystem som är tillgängligt för alla.

Målet med förvaltningsplanen är att förebygga skador av älgar i trafiken, jord- och skogsbruket och renskötseln. Ett av målen är att man får mer exakt information om älgskador och olyckor som man kan utnyttja bättre än i dagsläget. Jämfört med året innan fortsatte antalet skador att minska i fjol. Ersättningen för skador av älg i skogsbruket uppgår till omkring 1,23 miljoner euro år 2012. Ersättningen för skada på odlingar är ca 0,26 miljoner euro. Ersättningarna betalas av medel som jägarna har betalat in i licensavgifter. Medlen används också för förebyggande av skador, forskning och stamuppföljning.

Mer information:

Janne Pitkänen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2338

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024