Siirry sisältöön

Älgjakten gav närmare 40 000 älgar

Under höstens älgjakt 2014 fick man som byte omkring 40 000 älgar, vilket är en aning mera än året innan. Bytesmängden är ändå klart mindre än för några år tillbaka i tiden, eftersom älgstammen planenligt har minskats. I Finland deltar årligen omkring hundratusen jägare i älgjakten.

För älgjaktperioden som sträcker sig från sista lördagen i september till årets slut beviljade Finlands viltcentral drygt 33 000 jaktlicenser det vill säga en aning mera än föregående år. Av de beviljade jaktlicenserna användes omkring 88 procent. Med en jaktlicens får man huvudsakligen skjuta en vuxen älg eller två kalvar. Av bytet var vuxna älgar 51 procent och kalvar 49 procent. Av vuxna älgar var av bytet andelen kor aningen under hälften.

Älgbytet ökade jämfört med föregående år tydligaste i Norra Savolax och Lappland, men också på många andra områden var bytesmängden aningen i tillväxt. Bytet minskade tydligaste i Mellersta Finland, Kajanaland och Satakunda. Till antalet flest älgar jagades åter igen i Lapplands och Uleåborgs områden.

Vid millenniumskiftet var Finlands älgstam som störst rikliga 140 000 älgar, men stammen har därefter minskats. Under de senaste åren har stammen hållits rätt stabil och enligt av Naturresursinstitutet gjorda uppskattningar fanns i hela landet senaste vinter, det vill säga hösten 2013 kvar efter jaktperioden omkring 70 000 älgar. Stammens minskning har setts bland annat i att antalet älgkollisioner har minskat. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning om den nuvarande stammen senare i vår. Uppskattningen grundar sig huvudsakligen på älgobservationsuppgifter som samlats in under älgjakten.

På våren ställs målen för de nya älgförvaltningsområdena

Nästa jaktperiod tas i bruk nya, älgförvaltningsområden som överskrider förenings- och kommungränser, som fastställdes i slutet av föregående år i den publicerade förvaltningsplanen för Finlands älgstam. För varje älgförvaltningsområde ställs egna mål för älgstammens storlek och struktur, vilka det är meningen att uppnå genom jägarnas inbördes samarbete.

Regionala viltråd som verkar i samband med Finlands viltcentral hör under våren intressegrupperna på sina områden som har anknytning till älg och besluter om älgförvaltningsområdets mål som ska fastställas för älgstammen, som styr planeringen av älgjakten och beviljandet av jaktlicenserna. Förverkligandet av målen uppföljs årligen i samarbete med intressegrupperna, och vid behov granskas målen.

Älgbyten 2014 per region

Regionala uppgifter från Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter

Bild: Hannu Huttu