Siirry sisältöön

Jägarna sköter älgbestånden över kommungränserna

Efter en lång process har Finland fått nya älgförvaltningsområden. Sammanlagt 59 enheter har skapats för att bättre kunna styra älgbeståndens utveckling. Varje område får egna målsättningar för älgstammens storlek och struktur och målsättningarna uppnås genom samarbete mellan jägarna.

Älgarna rör sig över stora arealer så enskilda jaktföreningar och jaktvårdsföreningar har i allmänhet små möjligheter att ensamma förvalta ett älgbestånd. Därför behövs tillräckligt stora och enhetliga områden inom vilka jägarna kan samarbeta med gemensamma målsättningar och beskattningsprinciper.

Älgförvaltningsområdenas storlek har anpassats efter hur stora arealer älgarna vanligtvis rör sig över under ett år. Älgarna i södra Finland har mindre årshemområden än älgarna i norra Finland, så därför är också förvaltningsområdena mindre i söder än i norr. I söder har ett älgförvaltningsområde en genomsnittlig areal omfattande cirka 250 000 hektar, medan ett älgförvaltningsområde i norr är omkring 800 000 hektar. Också områdenas gränser har anpassats efter älgarnas rörelser så att naturliga geografiska hinder så som stora vattendrag och viltstängsel om möjligt har använts.

De nya älgförvaltningsområdena har kommit till genom en omfattande process som startade för ett och ett halvt år sedan. Alla jaktvårdsföreningar, regionala viltråd och viltcentralsområden har på olika sätt medverkat i utformandet av områdena. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde slutligen älgförvaltningsområdenas gränser i december.

Älgförvaltningsområdena tas i bruk från och med 2015 så att varje område får egna målsättningar för älgstammens storlek och struktur. De regionala viltråden fastställer målsättningarna i samarbete med områdets intresseorganisationer för tre år åt gången. Sedan planerar älgförvaltningsområdenas jaktvårdsföreningar beskattningens omfattning för varje år, så att lämpligt antal jaktlicenser kan ansökas för höstens jakt. Älgjakten anpassas alltså varje år efter målsättningarna så att dessa uppfylls. På det här viset kan älgstammens positiva och negativa effekter hållas i balans.

Vinterstammen av älg ligger för tillfället kring 70 000 individer och under de senaste åren har avskjutningen rört sig kring 40 000 djur. Varje höst deltar ungefär 100 000 finländare i älgjakten.

Mera information om älgförvaltningsområdena finns i nyaste Jägaren-tidningen.

Extra information

Wikström, Mikael

  • Specialplanerare
  • Hjortdjurens stamförvaltning
  • 029 431 2123
  • mikael.wikstrom@riista.fi