Siirry sisältöön

En aning fler älglicenser än förra året i Nyland

Älgstammens storlek i landskapet är enligt nivån på målsättningen, men det finns skillnader i de lokala tätheterna. Det verkar som om antalet vitsvanshjortar har ökat och dess jaktlicenser har ökats måttfullt. Licenserna är fortfarande relativt rikliga så jägarna bör ta sitt ansvar för hur många djur som kan fällas.

Finlands viltcentrals Nylands regionkontor har inför höstens jaktsäsong beviljat 1 770,5 jaktlicenser för älg och 3 917 jaktlicenser för vitsvanshjort. För dovhjort har det beviljats 96 licenser. Det är en ökning på ca 3 procent i älglicensmängden, vitsvanshjortlicensmängden steg ca 8 procent och dovhjortlicenser beviljades 6 procent färre än i fjol. Med en jaktlicens kan det skjutas ett vuxet djur eller två kalvar.

Nylands övervintrande älgstam beräknades vid inventeringen i mars till ungefär 3 650 individer. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) uppskattning av älgstammen finns det 3 250 älgar i Nyland, så till den genomsnittliga målnivån i landskapet har satts 3 500 älgar. Antalet älgskador ökade en aning från förra året. Målsättningen på landskapsnivå är att bevara stammens storlek på målnivån och minska på älgarna där de förorsakar betydliga skador. Genom selektiv avskjutning försöker man förändra älgstammens hondjursdominerade könsfördelning. Man försöker rätta till könsfördelningen genom att minska antalet handjur i bytet av fullvuxna djur och öka på kalvarnas andel av totala bytet.

Älgstammens avskjutningsplan förverkligas redan då ca 80 procent av licenserna utnyttjas. Jaktlagen tillsammans med jaktvårdsföreningarna besluter om utnyttjandet av de resterande licenserna på hösten under jaktsä-songen. Jakten fortsätter ifall det finns fler hjortdjur än beräknat eller om de gör skada inom området. Inkommande hösts bytesmängd torde vara lite högra än förra året, då fälldes det 1 766 älgar.

Det verkar som om antalet vitsvanshjortar skulle ha ökat andra året i följd, det beviljades även fler licenser än förra året. Användningsgraden av licenserna har redan länge varit låg. Hållbarheten för beskattningen av vitsvanshjortstammen är fortfarande låg särskilt i östra Nyland, så detta bör beaktas vid användningen av licenserna även i fortsättningen. Vitsvanshjortens könsfördelning är kodominerad och bockarnas medelålder är låg vilket bör beaktas vid planeringen av jakten.

Det beviljades lite färre dovhjortslicenser än förra året. Fastän det verkar som om dovhjortstammen har växt en aning i Nyland bör man noggrant överväga användningen av licenserna. Nylands dovhjortsstam har lidit av lodjursstammens predation och de stränga vintrarna.

Jakten baserar sig på stamuppskattningar

Hjortdjurens avskjutningsplaner baserar sig på viltinventeringarna som utförts under vintern. I mars inventerades ca 3 650 älgar i Nyland, fast VFFI:s uppskattning av stammen var endast 3 250 älgar. Vitsvanshjortstammen beräknades vara 7 700 individer, rådjur fanns det cirka 3 900 av och av dovhjortar 370 individer. Man bör förhålla sig kritiskt till förra vårens inventering på grund av den snöfattiga vintern kunde inte spårinventering genomföras på många håll utan antalet djur måste uppskattas på andra sätt.

Hjortdjursjakten kan inledas sista lördagen i september. Jakttiden för rådjur börjar redan första september. Det behövs inte jaktlicens för rådjursjakt, utan jakten bedrivs enligt jakträttsinnehavarens önskemål och anvisningar.