Siirry sisältöön

Dispenserna inriktas enligt antal lodjurskullar och stamtäthet

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för jakt på lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Söder om renskötselområdet i Finland beviljades totalt 548 dispenser för jakt på lodjur. 

Vid allokeringen av dispenserna har man fokuserat på de lodjurstätaste områdena. Också skadesituationen, utmaningarna i vilthushållningen och bevarandet av lodjurens människoskygghet har beaktats från fall till fall i beslutsprövningen. Avsikten med jakten i stamförvaltningssyfte är att stoppa lodjursstammens ökning på områden med lodjurskoncentrationer och därigenom minska de skador som lodjur orsakar olika näringsgrenar och vilthushållningen på dessa områden. Åtgärderna syftar till att säkerställa den sociala hållbarheten för förvaltningen av lodjursstammen.

De regionala dispensantalen

Vårt lands lodjursstam har i det närmaste tredubblats på tio år. Under de senaste åren har målet varit att stävja stammens ökning. Vårvintern 2013 fanns det i Finland uppskattningsvis 2 500–2 800 vuxna lodjur och stammen har fortsatt öka i och med vårens kullar.

Förvaltningen av lodjursstammen och planeringen av jakten i stamvårdande syfte grundar sig på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) stamuppskattning. För att precisera den har jägarna i Finlands viltcentrals regi genomfört snöspårsinventeringar, i vilka också representanter för såväl skyddsorganisationer som andra intressegrupper har deltagit. För den vetenskapliga behandlingen av resultaten svarar VFFI.

Lodjursstammen förvaltas i enlighet med förvaltningsplanen

Lodjursstammen i Finland förvaltas enligt den förvaltningsplan som publicerades av jord- och skogsbruksministeriet år 2007. Lodjursstammen var på gynnsam skyddsnivå redan då förvaltningsplanen fastställdes, då antalet lodjur i Finland uppskattades till 1 350–1 500 individer. Enligt planen bör lodjursstammen bevaras livskraftig, men människoskygg. Skyddet och vården av lodjursstammen förutsätter lokalbefolkningens godkännande, och viltvårdsmyndigheterna måste lyssna på de människor som delar livsmiljö med de stora rovdjuren. Lodjuren jagar tidvis i närheten av bebyggelse och arten orsakar också i viss utsträckning skador på tamdjur.

De beviljade dispenserna ger ännu bättre möjligheter än tidigare att förebygga lodjursproblem på områden med förtätad stam, eftersom jakten enligt dispensbesluten i första hand riktas till individer som orsakar skada och rör sig i närheten av bebyggelse. Den framtida utvecklingen av lodjursstammen är också bunden till utvecklingen av stammarna för dess bytesarter och proportionerna mellan rovdjur och bytesdjur måste granskas i sin helhet.

Mera information: Finlands viltcentrals regionala jaktchefer, se kontaktuppgifter