Siirry sisältöön

37 dispenser för jakt på lodjur i Nyland

Finlands viltcentral har för inkommande jaktsäsong beviljat 37 dispenser för lodjursjakt i Nyland. Antalet är lite fler än tidigare år. Genom att öka på licensmängden försöker man hejda tillväxten på lodjursstammen.

Det finns en tät lodjurstam i Nyland

Nylands lodjurstam är fortfarande tät. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning finns det inom Nylands område minst 150 – 160 fullvuxna lodjur. Antalet innehåller inte de ungar som föddes på våren. Enligt forskningsinstitutet föddes det minst 32 – 34 föryngringar i landskapet med 1-3 ungar per kull.

Det observeras många lodjur som rör sig på gårdsplaner i Nyland. Djur som rör sig i närhet-en av bebyggelse tyder på en riklig lodjurspopulation som har förlorat sin människoskygg-het. Observationer av stora rovdjur på gårdsplaner väcker också oro bland befolkningen på landsbygden.

En tät lodjursstam inverkar kraftigt på antalet små hjortdjur och deras jaktbarhet inom områ-det. Mest lider rådjuret och dovhjorten av lodjurets predation. Inom stora delar av Nyland finns det så få rådjur att man inte längre kan jaga enligt principen för hållbart nyttjande. Po-pulationen av dovhjort i Hyvinge har minskat fastän avskjutningen har varit obefintlig.

Målet är att begränsa stammens tillväxt och öka lodjurets människoskygghet

Lodjursstammen i Finland förvaltas enligt den förvaltningsplan som publicerades av jord- och skogsbruksministeriet år 2007. Enligt förvaltningsplanen bör lodjursstammen bevaras livskraftig, men människoskygg. Lodjursstammen var på gynnsam skyddsnivå redan då förvaltningsplanen fastställdes, och efter det har antalet lodjur växt med nästan det dubbla.

Målet med lodjursjakt som sker med stamförvaltningsdispenserna är att hejda lodjursstam-mens tillväxt och minska på de olägenheter som lodjuret förorsakar näringar och viltekono-min. Man försöker rikta dispenserna till områden där det finns en förtätad lodjurspopulation och främst till individer som rör sig nära bebyggelsen och förorsakar skada. Lodjursjakten förebygger problem förorsakade av arten och på det sättet lokalbefolkningens godkännande för lodjurets beskyddning.

Jaktsäsongen för lodjur börjar 1.12 och slutar 28.2.