Siirry sisältöön

Älgstammen har vuxit en aning – intressegrupperna hördes angående stamskötseln

De regionala viltråden har hört intressegrupperna angående skötseln av älgstammen. Målsättningen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam på 65 000–89 000 älgar i hela landet. Enligt Naturresursinstitutets bedömning består älgstammen av 79 000–103 000 älgar.

De regionala viltråden har tillsammans med intressegrupperna granskat hur målen för älgstammen uppnås. För samtliga 59 älgförvaltningsområden har de regionala viltråden fastställt målen för älgtätheten och för älgstammens struktur, inom ramen för vilka man strävar efter att reglera älgstammen. Hösten 2016 var bytet cirka 49 600 älgar, vilket till stor del motsvarar den planerade bytesmängden.

Då målen fastställs beaktar man både de skador som älgen orsakar och fördelarna för vilthushållningen. För fastställandet av målen har man hört intressegrupperna och varje år granskas hur målen uppnås. Älgtäthetsmålen som de regionala viltråden fastställer varierar mellan älgförvaltningsområdena, så att de på många ställen i Mellersta och Södra Finland i genomsnitt är tre älgar per tusen hektar och i Norra Finland färre. De högsta täthetsmålen är i Egentliga Finland, Nyland och Kust-Österbotten. De lägsta täthetsmålen är i de nordligaste älgförvaltningsområdena i Lappland.

De fastställda målen betyder för hela landet att älgens vinterstam hålls på nivån 65 000–89 000 älgar. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning var stammen år 2016 efter höstens jakt 79 000–103 000 älgar. Enligt uppskattningen finns de högsta älgtätheterna i den västra kustregionen, längs sydkusten och i landets mellersta delar. De lägsta älgtätheterna finns i Norra Karelen och Lappland. Älgstammen har de senaste åren ökat en aning i storlek.

Andelen tjurar har utvecklats i önskad riktning

Enligt den färskaste stamuppskattningen är älgtätheten på önskad nivå i ungefär hälften av älgförvaltningsområdena. I ungefär hälften av områdena överstiger älgstammen önskad nivå.  Under jakten nästa höst strävar man på dessa områden efter att minska stammarna till önskad nivå.

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna ansvarar för att de fastställda målen ska uppnås. Detta sker genom planering och styrning av jakten samt genom jaktlicensförvaltning. Naturresursinstitutet producerar uppskattningar av älgstammens storlek och struktur. Uppskattningarna grundar sig på älgobservationer som samlas in i samband med jakten.

Under de senaste åren har man strävat efter att få älgstammens struktur att utvecklas i en mer balanserad riktning. Målet har varit en högre andel tjurar än tidigare och en högre genomsnittsålder i synnerhet bland tjurar. Enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning har andelen tjurar i älgstammen på de flesta älgförvaltningsområden utvecklats i önskad riktning. På många ställen är andelen fullvuxna älgkor i älgstammen dock större än önskat.

 

Naturresursinstitutets karta över den uppskattade älgtätheten i Finland.

Naturresursinstitutets karta över älgstammens struktur, tjurar/kor

Naturresursinstitutets karta över älgstammens struktur, andelen kalvar i stammen

 

Ytterligare information

Klaus Ekman, kommunikationschef, Finlands viltcentral
029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/