Siirry sisältöön

Synpunkter på vård av sjöfågelvilt som är på tillbakagång önskas

Finlands viltcentral önskar få in svar på enkäten om skicket på och skötseln av våtmarker för sjöfåglar i Finland. Målet med enkäten är att stödja det nya nationella åtgärdsprogrammet för vård av sjöfågelvilt som är på tillbakagång.

Finlands viltcentral bereder ett nationellt åtgärdsprogram, vars ena huvudsyfte är att förbättra vattenfåglarnas ungproduktion med hjälp av habitatvård och fångst av små rovdjur. För många sjöfågelarter, som t.ex. bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg och sothöna har häckningsstammarna minskat och ungproduktionen försvagats avsevärt under de senaste 15–20 åren. Den försvagade ungproduktionen är en stark indikation på att de främsta orsakerna bakom tillbakagången är dessa arters häckningsmiljöer och livsmiljöer för kullarna.

För planeringen av åtgärdsprogrammet samlas nu med hjälp av våtmarksenkäten in information och åsikter om fågelvattnens och våtmarkernas tillstånd och vård samt om jaktförfaranden runt om i landet. Våtmarker kan vara sjöar och stora sjövikar, dammar, kust- och skärgårdsvatten, kust- och skärgårdsvikar, älvar och älvdeltan samt olika konstgjorda eller anlagda våtmarker. Om det på orten eller jaktsällskapets område finns flera våtmarker, ska svaret ges för den viktigaste våtmarken.

Syftet med enkäten är också att kartlägga attityderna till att bilda ett nätverk av störningsfria områden i Finland som baseras helt på frivillig grund. Nätverket skulle ge fåglarna matro och senarelägga höstflyttningen, och det kunde bestå av områden som är helt eller delvis fredade från jakt och andra aktiviteter. Ett motsvarande nätverk har funnits i Danmark sedan 1990-talet och erfarenheterna av det är väldigt positiva. De bästa förutsättningarna i Finland för att grunda ett nätverk och ersättande jaktområden finns längs kusten. De lokala jaktmöjligheterna skulle inte minska på grund av nätverket, utan vid behov säkerställas genom att man i närheten av den störningsfria våtmarken skulle anlägga eller återställa våtmarker, till vilka fågeljakten kunde hänvisas.

Våtmarksenkäten riktas via jaktvårdsföreningarna till jaktsällskap och markägare samt till vilt- och naturtjänsterna vid Forststyrelsen, som förvaltar statens mark- och vattenområden. Enkäten är helt anonym och öppen till den 10.12.2015.

Enkät​ om skötsel och jaktarrangemang vid fågelvatten och sjöfågelvåtmarker