Siirry sisältöön

Svara på EU:s enkät om lagstiftning gällande naturskydd

Europeiska unionen granskar hur fågel- och naturdirektivet fungerar och arrangerar ett så kallat offentligt hörande för ändamålet. Man kan svara på enkäten även om man inte är grundligt insatt i direktiven. Svaren ska ges elektroniskt senast den 24 juli.

Hörandet är en del av den funktionsgranskning som Europeiska kommissionen genomför inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (REFIT). I funktionsgranskningens utreds huruvida det nuvarande regelverket är rätt proportionerat och ändamålsenligt och fungerar enligt förväntningarna. I granskningen bedöms lagstiftningens betydelse, resultat, effektivitet, konsekvens och det mervärde som EU bidrar med. I granskningen behandlas emellertid inte ändringar som eventuellt görs i lagstiftningen, utan de utreds vid behov i en separat konsekvensbedömning.

Man kan delta i den öppna enkäten genom att lämna sina svar i webbformuläret, som finns på EU:s samtliga språk. Hörandet är öppet 30.4–24.7.2015. Enkätblanketten består av två delar, varav den första är avsedd för allmänheten och inte kräver särskilda kunskaper eller erfarenhet med anknytning till direktivet. Frågorna handlar om lagstiftningens resultat, effektivitet, betydelse, konsekvens och det mervärde som EU ger.

Frågorna i den andra delen grundar sig på frågorna i den första delen och behandlar samma ämnesområden men grundligare. De kräver en viss kännedom om direktiven och verkställigheten av dem.

Frågeformulär

Ytterligare information om det offentliga hörandet beträffande funktionsgranskningen av EU:s naturskyddslagstiftning (på finska)

Funktionsgranskningens tidtabell och förfarande (engelska)