Siirry sisältöön

STOPP – för mårdhundens utbredning i Lappland

Sju år av effektiverad fångst har genomförts. Stammen av mårdhund i Lappland är nu under kontroll, men arbetet måste fortsätta.  Vårsnön erbjuder den sista möjligheten att avlägsna mårdhundar från naturen före sommarens fortplantningsperiod. Mårdhundarna får ungar även norr om polcirkeln, till och med tio stycken per gång! Syftet med fångsten är att stoppa utbredningen av den främmande arten till Norge och Sverige.

Sedan år 2011 har bytesmängderna och antalet observationer minskat rejält i Lappland. Orsaken till detta är att frivilliga jägare bedriver jakt på mårdhund. De minskade bytesmängderna har emellertid påverkat jakten, eftersom fångstivern minskar om byte inte fås i samma utsträckning som tidigare. Fällorna gillras inte och man ger sig inte iväg efter spår. Mårdhundarna svarar omedelbart med att föröka sig – och stammen börjar växa!

Om du ser en mårdhund i Lappland

I Finlands viltcentrals projekt insamlas observations- och bytesuppgifter om mårdhund i Lappland.  För att den effektiverade jakten ska kunna inriktas rätt är det viktigt att få en bra lägesbild av förekomsten av mårdhund i Lappland. Om du ser en mårdhund i Lappland, ring Juha Mäkimartti (tfn 050-3011 676).

50 euros presentkort för ett Judas-djur med gps-sändare

I Lappland har man i åratal använt sig av Judas-mårdhundar med gps-sändare. I terrängen observerar man 10–15 mårdhundar, med hjälp av vilka fältarbetarna hittar ett mårdhundspar eller en kull, vilket gör att man kan avlägsna mårdhundar från Lapplands ödemark.

För att öka fångstintresset erbjuder Finlands viltcentral ett presentkort till värdet av 50 euro till de jägare som fångar ett Judas-djur och till alla som returnerar en gps-sändare.  Mårdhundar med gps-sändare finns runtom i södra och mellersta Lappland och kan hittas var som helst.

De gps-försedda mårdhundarna ger viktig information om hur djuren rör sig i Lappland. Mårdhundarna vandrar längs vårdrivorna, varför det lönar sig att uppmärksamma spår som är något mindre än rävspår och om möjligt följa spåret och bedriva jakt på mårdhund. Förflyttningen under en natt är inte alltid lång, och mårdhunden kan ha sin daglega under en närbelägen gran.

Mårdhundsprojektet i Lappland till utomstående serviceproducent

Det samnordiska mårdhundsprojektet som koordineras av Finlands viltcentral lämnades i början av år 2017 ut till en utomstående serviceproducent. Som serviceproducent valdes, efter offentlig utläggning på entreprenad, Tmi Juha Mäkimartti. Den praktiska verksamheten inom projektet fortsätter i stort sett som tidigare, endast administrationsmodellen för genomförandet ändrades.

Det effektiverade avlägsnandet av mårdhund är en del av de nordiska ländernas gemensamma handlingsmodell för att förhindra utbredningen av främmande rovdjur. Projektet finansieras av Finlands viltcentral, Forststyrelsen samt miljöförvaltningarna i Norge och Sverige.

 

Ytterligare information och anmälning av observationer:

Juha Mäkimartti

050 3011 676

Mikko Alhainen

029 431 2401

mikko.alhainen@riista.fi