Siirry sisältöön

Stamuppskattningen av små hjortdjur utvecklas

Stamuppskattningen av vitsvanshjort och rådjur grundar sig huvudsakligen på bytesuppgifter och stamuppskattningar av olika jaktföreningar. Från dessa har man kunnat dra slutsatsen att beståndet av vitsvanshjort har ökat på många områden. Finlands viltcentral, Åbo universitet och Naturresurscentralen utvecklar tillsammans en riksomfattande metod för stamuppskattning som stöd för stamskötseln. Utvecklingsprojektet för stamuppföljning finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Förutsättningen för hållbar viltvård är så god kännedom om viltbeståndet som möjligt. Man måste känna till djurtätheten, köns- och åldersfördelningen samt ungproduktionen för djurbeståndet på området.

-Ett fungerande uppföljningssystem är A och O. För att kunna sköta ett viltbestånd på ett hållbart sätt krävs god kännedom om det. Då vi har ett pålitligt system för stamuppföljning kan vi sätta upp mål för stamskötseln, och följa med hur vi uppnår målen, berättar Finlands viltcentrals vilthushållningschef Jarkko Nurmi.

Olika metoder testas

Olika metoder och deras lämplighet för insamling av uppgifter utreds. I Loimaa pågår ett tvåårigt test, i vilket utreds möjligheterna att använda viltkameror och insamling av DNA-prov vid stamuppskattningar. På två år har över 30 000 viltkamerabilder och närmare 1 300 DNA-prov samlats in.  Med hjälp av observationerna identifieras vitsvanshjortarna och en noggrann stamuppskattning skapas.

Samtidigt registrerar områdets jägare sina synobservationer och iakttagelser av vitsvanshjortar under jaktdagarna. Med hjälp av synobservationerna skapar Naturresursinstitutet en uppskattning av beståndet av vitsvanshjort på området. Stamuppskattningen av älg grundar sig till stor del på synobservationer som jägarna samlar in på samma sätt, vilket man har gjort i tiotals år.

Jägarnas hjälp vid insamlingen av uppgifter är oersättlig. För närvarande håller fyra jaktföreningar och över hundra jägare på med insamlingen av synobservationer av vitsvanshjort.

Mer information:

Jarkko Nurmi, vilthushållningschef Finlands viltcentral

tfn 029 431 2105

Mikael Wikström, specialplanerare Finlands viltcentral

tfn 029 431 2123

Eerojuhani Laine, planerare Finlands viltcentral

tfn 029 431 2124