Siirry sisältöön

Sälbytet större än tidigare

Bytesmängderna för jaktåret som avslutades i slutet av juli ökade både för gråsälens och östersjövikarsälens del jämfört med föregående jaktår. Gråsälsbytet steg med 33% och bytet av Östersjövikare ökade med 27% jämfört med fjolåret.

Gråsälsbytet under jakten 1.8–31.12.2018 och 16.4–31.7.2019 var totalt 285 individer, av vilka 60 st. fälldes i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, 96 st. i Sydvästra Finland och 129 st. i Finska viken. Jaktkvoten för gråsäl som regleras genom jord- och skogsbruksministeriets förordning var då totalt 1 050 individer, varav 633 i Bottenviken-Kvarken, 273 i Sydvästra Finland och 144 i Finska viken.

Bytet blev således något över en fjärdedel av den tillåtna gråsälskvoten. I stamförvaltningsområdet för Finska viken fälldes 90 procent, i Sydvästra Finland 35 procent och i Bottenviken-Kvarken tio procent av den regionala kvoten. Jaktperioden 2017–2018 var gråsälsbytet 215 individer.

Gråsälskvoten är oförändrat under nuvarande jaktår totalt 1 050 individer. Kvoten för gråsäl på de olika sälförvaltningsområdena regleras genom jord- och skogsbruksministeriets förordning så att, 350 st. får fällas i Bottenviken-Kvarken, 400 st i Sydvästra Finland och 300 st. i Finska viken. Jakttiden för gråsäl motsvarar tidigare jaktperioder även beträffande nuvarande jaktår som startade i början av augusti. Största delen av gråsälsbytet får man mellan tidsperioden mitten av april till och med slutet av juni.

Med stöd av de jaktlicenser som Finlands viltcentral beviljade fälldes totalt 266 östersjövikare. Östersjövikarens jakttid ändrades från och med juni 2018 till att motsvara gråsälens jakttid, östersjövikarens fredningstid är således 1 januari till och med 15 april.  Den kvot som fastställdes av jord- och skogsbruksministeriet var trehundra vikare på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, som sträcker sig från Torneå till Kristinestad. Jaktlicenser för vikare beviljades inte utanför stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken. Jaktperioden 2017–2018 uppgick bytesmängden till 210 östersjövikare.

Syftet med den jakt som sker med stöd av jaktlicenser beviljade av Finlands viltcentral är att förhindra och minska de skador som Bottenvikens vikarstam orsakar på fisket och fiskodlingen. Den nyligen fastställda kvoten till från och början av augusti en jakt på 325 vikarindivider på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken.

Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga. Enligt uppskattningar finns i Östersjön totalt cirka 40 000–54 000 gråsälar. Under flyginventeringarna år 2017 sågs en tredjedel av alla observerade gråsälar på Finlands havsområde. Stammen av östersjövikare har vuxit de senaste åren och uppskattas nu bestå av över 20 000 individer, av vilka majoriteten lever i Bottenviken. Uppföljningen av sälstammarna hör till Naturresursinstitutets uppgifter.

Finlands viltcentral uppdaterar stamförvaltningsplanen för havssälstammarna i Finland under år 2019.

 

Tilläggsuppgifter:

Stefan Pellas, jaktchef, Kust-Österbotten, 029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi

Harri Norberg, specialplanerare, 029 431 2115, harri.norberg@riista.fi