Siirry sisältöön

Precisering av anmälningsskyldighet vid ställande av björn

Finlands viltcentral har liksom tidigare år med stöd av 52 § 3 mom. i jaktlagen beviljat flera aktörer dispens för anordnande av hundprov för att testa fallenhet för ställande av björn och dressyr av hund för arbete med björn. Den nya villkorspunkten i dispensen har väckt diskussion.

Finlands viltcentral konstaterar att anmälan om inledandet av sådant hundprov eller sådan dressyr som avses ovan ska göras först när hundföraren har kunnat konstatera att måldjuret är en björn. Med andra ord behövs ingen förhandsanmälan. Anmälan ska göras per e-post till polisen, på statens områden också till Forststyrelsen och dessutom till gränsbevakningen, om en gränszon ingår i den aktuella kommunen. De nödvändiga e-postadresserna finns i beslutet.

Det är hundförarens skyldighet att se till att anmälningarna görs. Villkorspunkten har under sommaren preciserats för att förtydliga tolkningarna, vilket medför att den inte är exakt likadan i alla beslut. Finlands viltcentral konstaterar att det ovan beskrivna förfaringssättet tillämpas vid alla beslut under innevarande år. Anmälan kan också göras av en annan person för hundförarens räkning, varvid hundföraren kan sköta ärendet med ett telefonsamtal eller textmeddelande.

Den ovan avsedda dispensen och anmälningsskyldigheten gäller inte verksamhet som sker i samband med jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte.