Siirry sisältöön

Nylands lodjursjakt gick enligt planerna

Under den jaktsäsong som upphörde i slutet av februari blev bytet i Nyland 26 lodjur. Finlands viltcentral beviljade 27 dispenser för lodjur i Nyland. Antalet dispenser var cirka en fjärdedel färre än föregående jaktsäsong.

Minskningen i dispenserna berodde på att uppskattningen av lodjursstammens storlek har minskat. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) uppskattade att minimiantalet lodjur minskade med 38 % från förra året. Största delen av minskningen beror på att den omräkningskoefficient som används vid stamvärderingen har minskat. Förändringen är därför till största delen teknisk, och betyder inte att de lodjur som rör sig i skogarna skulle ha minskat drastiskt.

Tillförlitligast beskrivs lodjurstammens utveckling genom uppskattningen av antalet lodjurskullar, på vilken även minimistammen baserar sig på. VFFI uppskattar att minimiantalet lodjurskullar i Nyland har minskat med 17 % från förra året. Antalet beviljade dispenser för jakt på lodjur sjönk i Nyland med 23 %, eller mer än den uppskattade minimiantalet lodjurskullar.

Den lodjursjakten som är möjlig med dispenserna har en viktig roll i skötseln av lodjursstammen. Jakten ökar lodjurstammens sociala godkännande och ökar lodjurets människoskygghet, minskar vilthushållningens olägenheter och minskar antalet lodjur där stammen är som tätats. I Nyland observerades många lodjur som rörde sig i närheten av bosättning, vilket berättar om en tät lodjurstam som har förlorat sin naturliga människoskygghet.

En tät lodjursstam försvagar vilthushållningens förutsättningar speciellt genom jakten på små hjortdjur. Speciellt rådjurets avskjutningshållbarhet har rasat i hela Nyland efter det att antalet lodjur har ökat. Man har även varit tvungen att sluta vitsvanshjortsjakten har på några ställen. Den dovhjortspopulationen som lever i Hyvinge har minskat de senaste åren radikalt, fastän man inte har jagat där på många år.

Under innevarande jaktsäsong begränsade jord- och skogsbruksministeriet det riksomfattande lodjursbytet till högst 440 individer. Enligt VFFI:s utlåtande är ministeriets dimensionerade lodjursjakt ekologiskt hållbar

Jakttiden för lodjur upphörde i slutet av februari.

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi