Siirry sisältöön

Nya perspektiv för skötsel av viltsjöfåglar på tillbakagång

Finlands viltcentral publicerade åtgärdsprogrammet för viltsjöfåglar på tillbakagång.

Utgående från inventeringarna har de häckande stammarna av årta, brunand, sothöna, bläsand, vigg och stjärtand minskat avsevärt de senaste årtiondena. Finlands viltcentral har utarbetat ett åtgärdsprogram för stamskötsel av arterna, med målet att hitta en praktisk metod för att vända utvecklingen uppåt för hela artgruppen av sjöfåglar.

-I skötseln av viltsjöfåglar på tillbakagång strävar man efter en bättre kullreproduktion än den nuvarande, förbättrande av jaktens hållbarhet och bättre information om beståndens riklighet och jaktbyten, berättar Jarkko Nurmi, chef för vilthushållning, från Finlands viltcentral.

Åtgärdsförslagen omfattar iståndsättning och skötsel av livsmiljöerna, minskning av konkurrens och predation, reglering av jakt och utvecklande av insamling av information om beståndens riklighet samt om byten. Målet är även att producera en allt noggrannare viltinformation.

-Man kan inte stoppa naturens förlust av biodiversitet endast genom traditionella skyddsmetoder, utan jämsides krävs både iståndsättning av livsmiljöer och skötsel både på såväl skyddsområden som på jord- och skogsbruksområden, säger Nurmi.

Åtgärdsprogrammet stöder förberedandet av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets vittomfattande projekt för att förbättra livsmiljöernas tillstånd.

Nurmi önskar, att jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets samarbetsprojekt för främjandet av våtmarks- och myrmarkernas livsmiljöer avancerar ända fram till regeringsprogrammet, så att skötseln av sjöfåglarnas livsmiljöer, fångsten av invasiva predatorer och övriga åtgärder kan effektiveras.

Åtgärdsprogram för skötsel av viltsjöfåglar på tillbakagång