Siirry sisältöön

Målsättningarna för älgstammen fastställda i hela landet

De regionala viltråden har för sina områden fastställt målsättningarna för förvaltning av älgstammen. På hela landets nivå är målsättningen en reproducerande stam kvar efter jakten 2014 på ungefär 74 000 älgar, vilket motsvarar uppskattningen av den nuvarande älgstammen i vårt land. Under det senaste årtiondet har älgstammen minskats betydligt.

Alla Finlands 15 regionala viltråd har under våren fattat beslut om älgstammens skötselmålsättning på sina egna områden efter att ha hört regionala intressegrupper. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer inte längre målsättningen för älgstammens täthet, utan den fastställs på regional nivå med ledning av viltråden. På hela landets nivå är målsättningen att kvar efter jakten 2014 finns ett medeltal på en reproducerande stam på ungefär 74 000 älgar. Enligt vilt- och fiskeriforskningsinstitutets senaste uppskattning är stammen före vårens kalvning rejäla 70 000 individer. De fastställda målsättningarna för älgstammen motsvarar i sin helhet således den nuvarande älgstammen i vårt land.

Målsättningarna varierar mellan och inom de olika viltcentralsregionerna. I förhållande till arealen är de högsta älgmålsättningarna i Nylands kustområde och i Kust-Österbotten. De för sin del lägsta målsättningarna för älgtätheten är inom Lapplands nordligaste älgförvaltningsområde. Vid fastställandet av målsättningarna har man försökt att ta i beaktande både de av älgen orsakade skadorna samt den viltekonomiska nyttan. Gällande målsättningarna har man i stor utsträckning hört lokala intressegrupper med anknytning till älg såsom trafik-, skogs- och lantbruksorganisationer samt miljöorganisations myndigheter och olika organisationer

Beträffande älgstammens struktur följer man de fastställda målsättningarna i utkastet till förvaltningsplan för älgstammen, enligt vilka andelen älgkor i stammen är högst 1,5 individ per tjur. I stammen kvar efter jakt är målsättningen 20 – 30 % kalvar. Regionalt har man fortsättningsvis kunnat specificera målsättningarna.

Med hjälp av planering av jakten, anvisningar och licensförvaltning ansvarar Finlands viltcentral samt jaktvårdsföreningarna för att de fastställda målsättningarna förverkligas. Förverkligandet av målsättningarna uppföljs årligen i samarbetet med intressegrupperna. Uppskattningen av älgstammens storlek och struktur görs av vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och som grund för uppskattningen används älgobservationsmaterialet som insamlats i samband med jakten.

Älgförvaltningsområdena basenheter för skötseln av älgstammen

Som bäst granskas indelningen av älgförvaltningsområdena och avsikten är att de nya älgförvaltningsområdena fastställs under år 2014 också det av de regionala viltråden. Man har nytta av älgförvaltningsområden vid planering och styrning av älgstammens skötsel och med dessa granskar man förverkligandet av de fastställda målsättningarna. Vid områdesindelningen har man strävat till att ta i beaktande förutom de lokala samverkande faktorerna ytterligare också älgens naturliga vandring mellan sommar- och vinterområden samt de faktorer som styr vandringen, såsom stora vattendrag eller viltstängsel.

Man strävar till att på de nya älgförvaltningsområdena ännu bättre ta i beaktande de biologiska kraven för skötseln av älgstammen, men samtidigt är avsikten också ett effektivare förebyggande av älgskador. Jaktvårdsföreningarna har från början aktivt varit med i fastställandet av de fungerande älgförvaltningsområdena och har gett sin syn på älgarnas vandring och gränserna för älgförvaltningsområdena. Utgående från insamlad information har viltcentralens regionkontor sammanställt förslagen till nya älgförvaltningsområden.

För hela Finland föreslås totalt 57 älgförvaltningsområden, vilkas arealer varierar från ungefär 200 000 hektar till en miljon hektar. De föreslagna älgförvaltningsområdena är större i norra Finland än i södra Finland därför att områden älgarna använder sig av är större där. Enligt förslagen hör 1 – 5 jaktvårdsföreningar till varje älgförvaltningsområde i norra Finland och ungefär 2 – 10 jaktvårdsföreningar i södra Finland. Målsättningarna för förvaltningen av älgstammen per älgförvaltningsområde kommer att fastställas år 2015.

Regionala tilläggsuppgifter: Finlands viltcentrals regionkontor/jaktchefer, se kontaktuppgifter