Siirry sisältöön

Luke: Vilttriangelinventeringen sommaren 2022: rikligt med skogshöns andra året i följd

Naturresursinstitutet, pressmeddelande, 9.8.2022

De senaste åren har skogshönsbestånden uppvisat en moderat tillväxt eller hållits stabila, vilket fortsätter även i år i många delar av landet. Orr- och tjäderbestånden ligger något ovanför sina långfristiga medeltal, järpens bestånd nära sitt medeltal och dalripans bestånd lite under medeltalet.

Jämfört med sommaren 2021 har bestånden av orre, tjäder och järpe hållits på ungefär samma nivå, men det förekommer ganska mycket lokal variation, i synnerhet hos orre. Dalripans beståndstäthet har däremot svängt till en moderat minskning jämfört med föregående år.

− Bortsett från dalripa finns det gott om skogshöns i Norra- och Östra Finland. I övriga delar av landet är bestånden något mindre, berättar specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet (Luke).

Ungproduktionen medelmåttlig

Häckningsframgången under pågående år har varit medelmåttlig för samtliga arter, med det finns en hel del lokal variation. Hos orre är ungandelen nationellt sett lägre än i fjol. Samma gäller andelen honor med ungar och kullstorleken. Mängden vuxna orrar har ökat klart på många håll, vilket utjämnar situationen. Även hos järpe har kullstorleken minskat jämfört med föregående år.

− I fjol hade orre och järpe exceptionellt framgångsrik häckning, så trots minskningen ligger årets häckningsframgång på normal nivå, konstaterar Lindén.

Ungproduktionen hos skogshöns påverkas av försommarens väder. En varm försommar gynnar kycklingarna, då tillgången på insektföda är god. Pågående sommars blåbärs- och lingonskörd har varit riklig i hela landet, vilket ökar skogshönsens mattillgång och ungarnas överlevnad under sensommaren och hösten.

− I ljuset av väderförhållandena är det föga överraskande att häckningsframgången har varit genomsnittlig. Början av juni var klart kallare än vad vi sett de senaste åren, förklarar Lindén.

Vilttriangelinventeringen ger info om skogshönsbeståndens utveckling

Vittriangelinventeringen är en linjetaxering av skogshöns som utförs av tre personer och ger information om skogshönsbeståndens tätheter i skogbeklädda områden runt om i Finland. I norra Lapplands fjällområden görs en skild hundassisterad linjetaxering av dalripa. Resultaten från denna inventering fås senare och publiceras i en skild rapport.

Denna rapport baserar sig på data från 856 inventerade vilttrianglar. Det är frågan om en enorm insats, som gagnar både viltvård, hållbar jakt och vetenskaplig forskning. Ett stort tack till alla inventerare.