Siirry sisältöön

LUKE: Antalet vargflockar ökade i östra Finland

Enligt beståndsberäkningen i mars 2019 var vargflockarna mer jämnt fördelade mellan östra och västra Finland än i fjol. Inom det västra stamförvaltningsområdet påträffades tretton flockar, jämfört med sexton flockar året innan. På det östra stamförvaltningsområdet levde enligt beräkningarna elva flockar, jämfört med åtta flockar året innan (i siffrorna ingår även gränsflockarna).

I mars 2019 fanns det nitton vargflockar som helt eller huvudsakligen rörde sig på finskt territorium. Dessutom fanns det fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland (s.k. gränsflockar, se karta). Jämfört med året innan hade antalet revir med två vargar ökat betydligt. Det totala individantalet (185–205) var enligt beräkningarna cirka tio procent större än i mars 2018 (165–190).

I samband med publiceringen av beståndsberäkningen ger Naturresursinstitutet nu för första gången ut en prognos för vargstammens variation enligt årstiderna för ett år framåt. Vargstammen ökar efter mars 2019, då valparna föds i april–maj. Därefter minskar stammen åter på grund av dödligheten. Enligt prognosmodellen kommer det med 90 procents sannolikhet att finnas 17–37 (inkl. gränsflockarna) i mars 2020.

Bild 1. har markerats de revir som i mars 2019 hävdades av vargflockar och av två vargar. De gröna cirklarna representerar flockar som rör sig helt eller huvudsakligen på finskt territorium, de grå cirklarna markerar gränsflockar och de mindre, gula cirklarna är revir med två vargar. Revir med 2–3 vargar har markerats med orange cirklar.

Bild 2. Retroaktiv beräkning, som gjorts med hjälp av prognosmodellen, av den årstidsbundna variationen i antalet revir under perioden 1.4.2017–1.4.2019 samt prognos för perioden 1.4.2019–2020. I mars 2020 kommer det med 90 procents sannolikhet att finnas 17–37 flockar (inkl. gränsflockarna).

Gediget dataunderlag

Beståndsberäkningen i mars 2019 beskriver vargstammen då den är som minst. Beräkningen bygger på det mest heltäckande material som finns att tillgå och som endast kan samlas in under vintern. Prognosmodellen bygger på forskningsrön om populationsdynamiken hos varg och utgår från den senaste beståndsberäkningen.

Beståndsberäkningen baserar sig på observationer som registrerats av rovdjurskontakterna samt dödlighetsstatistik och dna-analyser. Det genetiska materialet samlades in av både frivilliga medhjälpare och anställda insamlare. Viktig tilläggsinformation för beståndsberäkningen erhölls genom spårning av vargar som utrustats med sändare.