Siirry sisältöön

Luke: Antalet aktiva jägare var oförändrat 2020

Naturresursinstitutet, pressmeddelande

År 2020 gick drygt 200 000 jägare på jakt, det vill säga två av tre jägare som betalat jaktvårdsavgiften. Antalet har varit i stort sett oförändrat i flera år. Coronaåret verkar med andra ord inte haft någon stor inverkan på jaktaktiviteten.

Antalet betalda jaktvårdsavgifter ökade med ett par tusen jämfört med år 2019. Andelen kvinnliga jägare ökar för varje år. År 2020 var nio procent av jägarna kvinnor, jämfört med knappt fyra procent vid millennieskiftet. Bland annat dessa uppgifter framgår av Naturresursinstitutets jaktstatistik.

Inga stora förändringar i avskjutningen av skogshöns

År 2020 fälldes ungefär lika mycket skogsfågelvilt som året innan. Jämfört med läget för några år sedan finns det nu mer skogsfågel, vilket avspeglas i avskjutningen. I fjol fälldes cirka 116 000 orrar och 34 000 tjädrar. Antalet fällda järpar minskade med en tredjedel jämfört med föregående år och var cirka 29 000. Det beräknade antalet fällda ripor var cirka 38 000 fåglar.

Antalet fällda sjöfåglar har minskat med åren

Den sjöfågel som fälldes mest var gräsand, med en avskjutning på cirka 195 000 fåglar som året innan. Antalet fällda gräsänder minskade dock under 2010-talet. Näst mest fälldes kricka, inklusive årta, 53 000 fåglar, vilket var en minskning med över en tredjedel jämfört med året innan. Det tredje vanligaste sjöfågelviltet var knipa, cirka 32 000 skjutna fåglar. Antalen fällda krickor och knipor har minskat stadigt under de senaste tjugo åren och är nu en tredjedel jämfört med avskjutningen i slutet av 1990-talet. De övriga änderna är betydligt mer fåtaliga än de ovan nämnda arterna och antalen fällda fåglar är därför mycket mindre.

Liten ökning i antalet fällda harar

Antalet fällda skogsharar har minskat betydligt efter 2014, men i fjol sköts det för första gången på länge fler harar än under året innan. Även antalet fällda fältharar ökade jämfört med året innan. Avskjutningen av fälthare har varierat från år till år i betydligt mindre grad än av skogshare. År 2020 fälldes cirka 97 000 skogsharar och 71 000 fältharar.

Antalet fällda skogsharar och fältharat 2011-2020.

De flesta jagar hjortdjur och skogshöns

Största delen av småviltjägarna jagar skogshöns. År 2020 jagade cirka 166 000 jägare småvilt och 122 000 jagade hjortdjur. Cirka 102 000 jägare jagade skogshöns och cirka 73 000 jagade sjöfågel. Antalen jägare var i stort sett desamma som året innan. Endast hjortdjursjägarna var något fler.

Jaktstatistiken bygger på jägarnas redovisning

Antalet jägare och den beräknade avskjutningen i jaktstatistiken bygger till stor del på en förfrågan som sänts till 7 500 jägare. Enkäten besvarades av 65 procent av de jägare som fick förfrågan. Svaren viktades per region. Finlands viltcentral står för uppgifterna om avskjutningen av arter som omfattas av licensplikt och anmälningsplikt.

På grund av de vikande sjöfågelstammarna följs antalen fällda fåglar av de fåtaligaste arterna upp mer noggrant än tidigare.  Från och med augusti ska 2020 ska jägarna redovisa till Finlands viltcentral avskjutningen av bläsand, stjärtand, skedand, årta, ejder, alfågel, vigg och storskrake samt sothöna. Till följd av denna ändring i datainsamlingen är uppgifterna om avskjutningen 2020 inte helt jämförbara med den beräknade avskjutningen för tidigare år.

På andra webbplatsen Jakt 2020 (stat.luke.fi).