Siirry sisältöön

Lodjurskullarna räknas i vinter

Snöspårsinventering av stora rovdjur genomförs i fem av Finlands viltcentrals regioner i vinter. Som resultat av snöspårsräkningen får vi ännu exaktare information om lodjurskullarna, vilken tillsammans med det observationsmaterial som fås från nätverket av rovdjurskontaktpersoner används för att uppskatta lodjursstammen.

Österbotten, Norra Tavastland, Norra Karelen, Kust-Österbotten och Uleåborgs södra del står nu i inventeringstur. Det är främst lodjur som är föremål för inventeringen, men också observationer av varg, järv och brunbjörn registreras.

Motsvarande inventering gjordes vintern 2012 i Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Savolax, Satakunta och Nyland samt vintern 2013 i Södra Tavastland, Sydöstra Finland, Kajanaland och Egentliga Finland. Innevarande vinters inventeringar är de sista i det pågående projektet. För att genomföra inventeringen har man fått finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

Målet är att i samarbete med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet utveckla och testa en inventeringsmetod som stöder det nuvarande systemet för observationer av stora rovdjur och att speciellt på områden med lodjurskoncentrationer förbättra exaktheten för de stamuppskattningar som görs utgående från observationerna.

Uppskattningen av stammarna för stora rovdjur grundar sig huvudsakligen på kullobservationer. Utgående från observationsmaterialet gör viltforskningen en utvärdering av antalet separata kullar. Utvärderingen grundar sig på information om kullarnas rörlighet, revir och avstånden mellan dessa. Storleken på lodjurs- och brunbjörnsstammarna beräknas genom att man multiplicerar antalet säkra kullar med de artspecifika koefficienter som forskningen har tagit fram.

I takt med att speciellt lodjursförekomsten har ökat har problem med systemets funktion uppdagats. Den förekomstutveckling som har tagits fram med hjälp av systemet har inte alltid motsvarat övrig information om stammens utveckling. Vilttriangelinventeringarnas förekomstindex, antalet lodjur som dött i trafiken och sedvanliga observationer har pekat på en kraftigare ökning än vad observationssystemet visar.

Inventeringen startar samtidigt inom varje enskilt område, med kommunikation via sms och e-post, när snösituationen är lämplig. Organisationerna med tusentals frivilliga räknare är redo och väntar på lämpligt väder. De första områdena inventeras förmodligen redan i början av december och alla områden före utgången av januari. Under inventeringen registreras färska spår av varg, järv, brunbjörn och lodjur. Alla observationer av lodjurskullar kontrolleras och platserna för de olika kullarna ringas in.

För att säkerställa inventeringens pålitlighet anlitas oberoende spårkontrollanter ur intressegrupperna. Efterkontrollanter anlitas från bl.a. Finlands naturskyddsförbund, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, universiteten, forststyrelsen och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

För den praktiska inventeringen ansvarar inventeringschefer, efterkontrollanter och räknare. Organisationens stomme utgörs av rovdjurskontaktpersoner och deras assistenter. Alla inventeringschefer och efterkontrollanter har under hösten utbildats för sina uppgifter. Också för räknarna har utbildning ordnats.

Som resultat av snöspårsinventeringen fås ännu exaktare information om lodjurskullarna, vilken tillsammans med det observationsmaterial som fås från nätverket av rovdjurskontaktpersoner används för att uppskatta lodjursstammen.

Observationer av stora rovdjur (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet)

Extra Information:

Olli Kursula, viltplanerare, Finlands viltcentral
Katja Holmala, forskare, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Finlands viltcentral kontaktuppgifter till regionerna