Siirry sisältöön

Kvoten för säljakt höjdes

Kvoten för det inledda jaktåret tillåter liksom tidigare år fångst av totalt högst 375 östersjövikare och 1 050 gråsälar. Under jaktperioden som avslutades i juli fälldes sex procent fler gråsälar och 19 procent fler östersjövikare än året innan.

Gråsäl och östersjövikare jagas inom ramen för den regionala kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Kvoten för det jaktår som nu har inletts tillåter jakt på totalt högst 375 östersjövikare inom förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken. Kvoten för gråsäl är 1 050 individer, av vilka högst 350 kan fällas i Bottenviken-Kvarken, 400 i Sydvästra Finland och 300 i Finska viken.

Kvoterna för båda sälarterna är lika stora som för ett år sedan. Inom ramen för kvotförordningen beträffande gråsäl har man under detta jaktår fått jaga gråsäl från och med början av augusti, men jakt på östersjövikare har inte varit tillåten förrän den nya kvotförordningen trädde i kraft. Under augusti månad är bytet hittills sex gråsälar.

Kvotjakten på östersjövikare är i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning tillåten från och med den 31 augusti 2023. Höstens jakt avbryts i slutet av året för bägge arterna, tills den åter fortsätter 16.4–31.7.2024. Ungefär hälften av gråsälsbytet fälls på våren, medan över 90 procent av hela jaktårets vikarbyte fälls i april-maj.

Avsikten med jaktkvoterna för havssälar är att förhindra och minska de skador sälar orsakar fisket och fiskodlingen.

Bytesmängden ökade

Gråsälsbytet under den avslutade jaktperioden var totalt 335 individer, av vilka 107 fälldes i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, 116 i Sydvästra Finland och 112 i Finska viken. I Bottenviken-Kvarken minskade bytesmängden med 22 procent jämfört med året innan, men i Sydvästra Finland ökade den med hela 40 procent och i Finska viken med 15 procent. Bytet utgjorde 32 procent av den tillåtna kvoten. Jaktperioden 2021–2022 var gråsälsbytet 317 individer, vilket betyder att bytesmängden jaktåret 2022–2023 var sex procent större än perioden innan.

Jaktperioden 2022–2023 uppgick antalet fällda östersjövikare till totalt 317 individer. Jaktkvoten som regleras av jord- och skogsbruksministeriet var totalt 375 vikare och kvoten gällde endast stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, vilket sträcker sig från Torneå till Kristinestad. Jaktperioden 2021–2021 var bytet 266 vikare, vilket betyder att bytesmängden ökade med 19 procent jämfört med året innan.

Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga. År 2022 såg man vid inventeringarna i Östersjön närmare 37 000 gråsälar. Över 17 000 av dessa befann sig på finskt havsområde. Enligt inventeringen 2021 består den inventerade stammen östersjövikare i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken av cirka 11 500 individer. Enligt Naturresursinstitutet (Luke) var inventeringsresultatet mindre än våren 2020, men variationer i inventeringsresultaten vissa år kan enligt Luke också bero på varierande inventeringsförhållanden.

Naturresursinstitutet utför inventeringen av gråsälstammen på finskt havsområde. Naturhistoriska riksmuseet i Sverige ansvarar för inventeringarna av vikarstammen i Bottenviken, men också Naturresursinstitutet deltog i inventeringarna.