Siirry sisältöön

Jaktlicenserna för hjortdjur ska sökas före utgången av april månad

Ansökningstiden för jaktlicenser för licensbelagda hjortdjur går ut vid utgången av april månad. Ansökan om jaktlicens ska inlämnas till den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområde som avses i ansökan är beläget. Ansökan ska vara framme hos jaktvårdsföreningen i fråga senast den sista dagen i april under tjänstetid eller levererad per e-post före utgången av dygnet i fråga.

Med jaktlicensansökan för hjortdjur söks om jaktlicens för jakt på dovhjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.

Ansökan om jaktlicens ska inlämnas antingen direkt skriftligen, per post eller e-post till den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområde som avses i ansökan är beläget. Ansökan måste vara framme hos jaktvårdsföreningen före den 30 april kl. 16.15 eller levererad per e-post före utgången av dygnet i fråga. Ansökningar som inkommer efter ovan nämnda tidpunkt är försenade och behandlas inte. I jaktlicensansökan ska också de bilagor som krävs enligt ansökningsanvisningarna vara med. Utförligare anvisningar om uppgörandet av ansökningar samt blanketter för utskrift finns på sidorna riista.fi. Anvisningar fås även vid behov av den lokala jaktvårdsföreningen.

Villkoren för beviljande av jaktlicens måste vara uppfyllda när ansökningstiden går ut. Det lönar sig att göra ansökan omsorgsfullt, eftersom inlämnandet av felaktiga uppgifter kan leda till att ansökan avslås. Finlands viltcentral påminner sökandena om att inlämnandet av felaktiga uppgifter även är en straffbar handling. Den person som har undertecknat ansökan är alltid ansvarig för de uppgifter som uppges i ansökan.

Det lönar sig att i synnerhet göra den bifogade kartan omsorgsfullt, så att det inte medför extra arbete för den sökande själv och för dem som behandlar ansökningarna. Otydliga kartor returneras till den sökande för komplettering och eventuellt begärs samtidigt som extra utredning en arrendeavtalsförteckning samt kopior på arrendeavtalsoriginal.

Jaktvårdsföreningarna ger sina utlåtanden om ansökningarna och skickar ansökningarna och utlåtandena till Finlands viltcentrals regionkontor senast den 15 maj. Finlands viltcentral tar beslut om jaktlicenserna senast den 10 augusti.

Genom antalet jaktlicenser regleras hjortdjursstammarna för att förebygga skador. Särskilt på områden där det är nödvändigt att minska skogs-, jordbruks- och trafikskador som orsakas av hjortdjur är det viktigt att tillräckligt stort antal jaktlicenser söks.

Finlands viltcentrals regionala viltråd har i hela Finland satt upp mål för vården av älgstammen i de olika älgförvaltningsområdena. Finlands viltcentral fattar sina egentliga beslut utgående från dessa mål. I övrigt iakttar Finlands viltcentral i sitt beslutsfattande de kriterier som föreskrivs i jaktlagen och jaktförordningen.

Ansökningsblankett för hjortdjurslicens och anvisning för att söka jaktlicenser