Siirry sisältöön

Hjortdjur

Jaktlicens för jakt på hjortdjur kan sökas elektroniskt via tjänsten Oma riista  från och med den 3 april 2018.

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur (område enl. 8 § i JL)

DET REKOMMENDERAS ATT JAKTLICENSANSÖKAN GÖRS ELEKTRONISKT 

 

Jaktlicens för hjortdjur

Ansökningsblankett för jaktlicens 26 §
Ansökningsblankett för jaktlicens 26 §

Jaktlicens på område enligt 8 § i jaktlagen

Ansökningsblankett för jaktlicens 8 §
Ansökningsblankett för jaktlicens 8 §

Anmälan om deltagarna i jakten
Anmälan om deltagarna i jakten

Ny jaktlicens

Ansökningsblankett för jaktlicens 28 §
Ansökningsblankett för jaktlicens 28 §
Ansökningsblankett för jaktlicens 28 §

Samsökslicens

Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen
Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen
Samlicensavtal för jakt på hjortdjur för jaktsäsongen

Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 1 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden

Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 2 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden

Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden
Bilaga 3 till samlicensavtalet för jakt på hjortdjur under jaktperioden

Ansökan och beslut

Enligt 26 § i jaktlagen kan Finlands viltcentral bevilja jaktlicens för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren.

Jaktlicens för hjortdjur bör sökas senast den 30 april genom att lämna in ansökan till Finlands viltcentral. Ansökan bör delges den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområdet som avses i ansökan är belägen.

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det fogas en karta över det område som avses i ansökan samt uppgifter om områdets areal.

Krav och villkor

En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar. I jaktlicensen kan det tas in närmare villkor om ålder eller kön på de hjortdjur som får fällas, om detta behövs för en ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet.

Finlands viltcentral ska när jaktlicens beviljas se till att hjortdjursstammens fortbestånd inte äventyras på grund av jakten och att de skador som förorsakas av djuren i fråga hålls på en skälig nivå. För att kunna beakta trafik-, jordbruks- och skogsskador ska viltcentralen årligen höra regionala intressentgrupper. I praktiken betyder detta hörande av representanter för till exempel markägare och skogscentraler i ärenden som gäller skogsskador orsakade av hjortdjur. På motsvarande sätt hörs närings-, trafik och miljöcentraler i fråga om jordbruks- och trafikskador.

Beviljandet av jaktlicens för hjortdjur förutsätter att den eller de som ansöker om licens har rätt att jaga på det enhetliga område som avses i ansökan och att området är lämpligt för jakt på hjortdjur. Ett område som används för älgjakt ska till ytan vara minst 1 000 hektar och för jakt på andra hjortdjur minst 500 hektar. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om avvikelser från kravet på yta.

Enligt 8 § i jaktlagen ska jaktlicens på statens område sökas elektroniskt eller på en särskild blankett. Om det i det jaktområde som avses i ansökan ingår statsägda områden på över 1 000 hektar ska det bifogas en preliminär anmälan om vilka skyttar som deltar i jakten samt deras stadigvarande bostadsorter och deras andra möjligheter att jaga hjortdjuren i fråga.

Ny jaktlicens

Om ett hjortdjur som har fällts är så skadat eller sjukt att mer än hälften av det är odugligt som människoföda och detta inte beror på jaktlicenshavarens förfarande beviljar Finlands viltcentral i enlighet med 29 § avgiftsfritt en ny jaktlicens i stället för den tidigare jaktlicensen.

Avgifter för licenser och tillstånd

Se avgifter för licenser och tillstånd