Siirry sisältöön

Jakten på sjöfågel inleds

Jakten på sjöfågel inleds på söndag den 20 augusti klockan 12:00. Finlands viltcentral rekommenderar jägarna att vara återhållsamma med jakt på sjöfågelarter som är på tillbakagång. Jakten bör inriktas på sådana andarter som det finns rikligt av, såsom gräsand, kricka och knipa. I år får man även jaga sädgås i vissa delar av landet.

Av vårt lands över 306 000 jägare, deltar knappa hundratusen i andjakten, som inleds vid tolvslaget den 20 augusti och fortsätter ända fram till slutet av december. Från och med 20 augusti får man jaga gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, ejder, sothöna och kanadagås. I landskapen vid kusten är jakt på grågås tillåten. Jakt på sädgås är tillåten i landets sydöstra del från och med 1.10. Av sjöfåglar är de vanligaste bytesarterna gräsand, kricka och knipa.

Jägarna bör komma ihåg, att endast de sjöfåglar som man med säkerhet har identifierat får jagas och att man alltid måste ta hänsyn till övriga jägare, naturen och bosättning. Etiska regler för sjöfågeljägare finns på Finlands viltcentrals webbsidor som man kan ladda ner.

Eftertanke i jakten

Finland är många sjöfågelarters viktigaste producentland inom den Europeiska unionens område. Av de viltsjöfåglar som trivs vid näringsrika fågelvattnen har Finlands häckande stam av stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg, och sothöna minskat. Huvudorsaken till tillbakagången är enligt forskningen en försämring av livsbiotopernas tillstånd. De arter som är på tillbakagång föredrar näringsrika fågelvatten, som lider av övergödning, igenväxt, tillväxt av mörtfiskbestånd och små rovdjur. Viggen och brunanden som väldigt gärna häckar bland måskolonier lider även av att skrattmåsen minskar. Bläsanden som föredrar fräkenbevuxna områden verkar lida av att mängden sjöfräken minskar.

Jägarna bör bära sitt ansvar i beståndsvården av de arter som är på tillbakagång. Ett bra sätt är att undvika att jaga fåglar som är på tillbakagång på kända förekomstområden. Jakten bör inriktas på talrika andarter såsom gräsand, kricka och knipa vars stammar utvecklats gynnsamt istället för de arter som är på tillbakagång.

Jakt på sädgås återigen möjligt

Den här hösten får man igen jaga sädgås i Finland för första gången efter den tre år långa fredningstiden. Jakten på sädgås är tillåten de två följande höstarna i landets sydöstra delar 1.10.–30.11. En förteckning över sädgåsens jaktområden finns på Finlands viltcentrals hemsidor. Med tidsmässiga och regionala begränsningarna inriktas jakten på sädgåsens talrika underart, tundrasädgåsen. Målet är att snabbt återuppliva beståndet av underarten som häckar i Finland, taigasädgåsen, till målsatt storlek. Beståndet av taigasädgås var länge på tillbakagång, men de senaste åren har man fått beståndet att öka genom att internationellt begränsa jakten längs med hela flyttstråket.

Man måste lämna in en lagstadgad bytesanmälan för byten av sädgås. Ytterligare ber man jägarna skicka bilder till Naturresursinstitutet av de skjutna sädgässens huvud och vingar. Med bildinsamlingen utreder man bytets underart- och ålderstruktur. De insamlade bytesuppgifterna används som stöd vid beslutsfattandet för att garantera hållbarheten i jakten på sädgås.

Tilläggsuppgifter:

Antti Piironen, viltplanerare, Finlands viltcentral
029 431 2332, antti.piironen@riista.fi

Klaus Ekman, kommunikationschef, Finlands viltcentral
029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av regionernas