Siirry sisältöön

Jakten efter sädgås börjar stegvis; begränsningar i jakten efter grågås

Jakten efter sädgås inleds stegvis i de olika delarna av landet mellan 1.9 och 10.10. Sädgåsstammen har minskat under de senaste årtiondena. Målsättningen är därför att minska det jakttryck som stammen är utsatt för både i häckningsområdena och där arten vilar under flyttningen. I landets inre delar är det dessutom förbjudet att jaga grågås för att stammen ska återhämta sig och utvidga sitt utbredningsområde.

Jakten efter sädgås och grågås har begränsats genom en förordning av Jord- och skogsbruksministeriet för att stammarna av bägge gåsarterna ska återhämta sig. För sädgåsen har jaktens inledning flyttats till ett senare datum än tidigare år och grågåsen får bara jagas vid kusterna.

I häckningsområdet i norra Lappland får sädgåsen jagas från den 1.9, i häckningsområdet mellan södra Lappland och Norra Karelen från 10.9 och i Sydöstra Finland från 1.10.

I övriga delar av landet får sädgåsen jagas från 10.10, vilket innebär att jaktens inledning där har senarelagts med 51 dagar. Det senare datumet antas minska avskjutningen avsevärt i jämförelse med fjolåret.

I de inre delarna av landet är grågåsen fredad för tre år för att stammen ska återhämta sig och utvidga sitt utbredningsområde. Syftet med ministeriets förordning är att jakten ska bedrivas enligt det hållbara nyttjandets princip i enlighet med jaktlagen.

Tisdagen den 20.8. klockan 12 inleds jakten efter morkulla, gräsand, kricka, årta, stjärtand, skedand, bläsand, knipa, brunand, vigg, sothöna, kanadagås, ejder och grågås.

Jakten efter alfågel, småskrake och storskrake inleds 1.9. På Viltcentralens webbplats riista.fi > Jakttider finns kommunvis information om alla jaktbara viltarter.

Artkännedom, korta skjutavstånd och hund på jakten

Finlands viltcentral påminner om att jägare vid all jakt ska försäkra sig om sin egen och omgivningens säkerhet, och jaga på ett sådant sätt att viltet inte lider i onödan. Jägaren ska bara skjuta på vilt som han eller hon kan identifiera och på avstånd där skottet säkert träffar.

Hagelgeväret har en kort räckvidd och är därför i regel bara effektivt på avstånd upp till 30 meter.

Det är därför skäl att öva sig i att uppskatta avstånd. Genom att använda en apporterande hund försäkrar sig jägaren om att ingen skadskjuten fågel blir kvarlämnad i terrängen.

Andjägare ska också ta hänsyn till andra som rör sig på sjön och dem som är på sommarstugan. Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd skjuta vilt närmare än 150 meter från ett bebott hus.

De etiska reglerna för jägare finns på Finlands viltcentrals webbplats riista.fi > Publikationer > Etiska regler. De etiska reglerna understryker rättvisa och respekt för viltet, naturen och övriga människor.

Extra information

Kuittinen, Juha

  • Jaktchef, Norra Karelen
  • Etisk jakt
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi